Kho lưu trữ

Thông báo về việc Symantec Mua lại Bộ phận Xác thực của Verisign

HƯỚNG DẪN

Giới thiệu về Mã hóa Khóa Công khai

TUYÊN BỐ VỀ QUY ĐỊNH DNSSEC CỦA VERISIGN

(Nội dung chỉ có bằng tiếng Anh.)

Các Tài liệu DPS Hiện hành

Báo cáo DNSSEC SOC 3 mới nhất

CẬP NHẬT VÀ THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH DNSSEC CỦA VERISIGN

Phiên bản 1.9 của Tuyên bố về Quy định DNSSEC của Verisign cho Vùng NET hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Tuyên bố về Quy định và Chính sách DNSSEC cho Vùng NET. Tài liệu này nêu rõ các thông lệ và quy định được sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ Ký Vùng NET và dịch vụ phân phối Vùng bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc phát hành, quản lý, thay đổi và phân phối các khóa DNS. Verisign điều hành vùng NET theo hợp đồng với Tập đoàn Internet Cấp Số và Tên miền.

Ngày Công bố: 10 tháng 4 năm 2020
Ngày Có hiệu lực: 20 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 1.9 của Tuyên bố về Quy định DNSSEC của Verisign cho Vùng EDU (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Tuyên bố về Quy định và Chính sách DNSSEC cho Vùng EDU. Tài liệu này nêu rõ các thông lệ và quy định được sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ Ký Vùng EDU và dịch vụ phân phối Vùng bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc phát hành, quản lý, thay đổi và phân phối các khóa DNS. Verisign điều hành vùng EDU thay mặt cho EDUCAUSE.

Ngày Công bố: 10 tháng 4 năm 2020
Ngày Có hiệu lực: 20 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 1.8 của Tuyên bố về Quy định DNSSEC cho Dịch vụ Ký MDNS của Verisign (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Tuyên bố về Quy định DNSSEC cho Dịch vụ Ký MDNS của Verisign. Tài liệu này nêu rõ các thông lệ và quy định được sử dụng trong việc cung cấp Dịch vụ Ký MDNS của Verisign và các dịch vụ phân phối Vùng bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc phát hành, quản lý, thay đổi và phân phối các khóa DNS.

Ngày Công bố: 10 tháng 4 năm 2020
Ngày Có hiệu lực: 20 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 2.0 của Tuyên bố về Quy định DNSSEC cho Vùng GOV (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Tuyên bố về Quy định DNSSEC (DPS) cho Vùng GOV. Tài liệu này nêu rõ các thông lệ và quy định được sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ ký Vùng GOV và các chức năng phân phối vùng, như là phát hành, quản lý, thay đổi và phân phối các khóa Hệ thống Tên Miền (DNS), cho dịch vụ Vùng GOV.

Ngày Công bố: 27 tháng 9 năm 2017
Ngày Có hiệu lực: 27 tháng 9 năm 2017

Phiên bản 2.1 của Tuyên bố về Quy định DNSSEC của Verisign cho Nhà điều hành ZSK Vùng Root (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Tuyên bố về Quy định DNSSEC (DPS) cho nhà điều hành Khóa Ký Vùng (ZSK) của Vùng Root. Tài liệu này nêu rõ các thông lệ và quy định được sử dụng để cung cấp các dịch vụ Ký Vùng Root và dịch vụ phân phối Vùng. Những dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn trong việc: phát hành, quản lý, thay đổi và phân phối các khóa DNS.

Ngày Công bố: 10 tháng 4 năm 2020
Ngày Có hiệu lực: 21 tháng 12 năm 2018

Phiên bản 1.8 của Tuyên bố về Quy định DNSSEC của Verisign cho Vùng COM (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Tuyên bố về Quy định và Chính sách DNSSEC cho Vùng COM. Tài liệu này nêu rõ các thông lệ và quy định được sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ Ký Vùng COM và dịch vụ phân phối Vùng bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc phát hành, quản lý, thay đổi và phân phối các khóa DNS. Verisign điều hành vùng COM theo hợp đồng với Tập đoàn Internet Cấp Số và Tên miền.

Ngày Công bố: 10 tháng 4 năm 2020
Ngày Có hiệu lực: 20 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 1.8 của Tuyên bố về Quy định DNSSEC của Verisign cho nền tảng TLD/GTLD (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Tuyên bố về Quy định DNSSEC cho nền tảng TLD/ GTLD của Verisign. Tài liệu này nêu rõ các thông lệ và quy định được sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ Ký Vùng TLD/GTLD của Verisign và dịch vụ phân phối Vùng bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc phát hành, quản lý, thay đổi và phân phối các khóa DNS.

Ngày Công bố: 10 tháng 4 năm 2020
Ngày Có hiệu lực: 20 tháng 12 năm 2019

Phiên bản 1.04 của Vùng TLD/GTLD do Verisign Vận hành (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là danh sách tất cả các TLD/GTLD được quản lý trên nền tảng TLD/GTLD của Verisign và chịu sự kiểm soát được nêu trong Tuyên bố về Quy định DNSSEC cho TLD/GTLD.

Ngày Công bố: 15 tháng 7 năm 2019
Ngày Có hiệu lực: 15 tháng 7 năm 2019

Báo cáo Chứng nhận DNSSEC SOC 3 cho Vùng COM, Vùng NET và Vùng EDU (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Báo cáo Chứng nhận DNSSEC SOC 3 cho Vùng COM, Vùng NET và Vùng EDU trong thời gian từ 01 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017.

Ngày Công bố: 11 tháng 5 năm 2018
Ngày Có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2017 – 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo Chứng nhận DNSSEC SOC 3 cho Vùng Root (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Báo cáo Chứng nhận DNSSEC SOC 3 cho Vùng Root trong thời gian từ 01 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017.

Ngày Công bố: 11 tháng 5 năm 2018
Ngày Có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2017 – 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo Chứng nhận DNSSEC SOC 3 cho DNSSEC có Quản lý và các Hệ thống Ký Lưu trữ đám mây DNSSEC (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Báo cáo Chứng nhận DNSSEC SOC 3 cho DNSSEC có Quản lý và các Hệ thống Ký Lưu trữ đám mây DNSSEC trong thời gian từ 01 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017.

Ngày Công bố: 11 tháng 5 năm 2018
Ngày Có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2017 – 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo Chứng nhận DNSSEC SOC 3 cho Nền tảng TLD/GTLD (PDF) hiện có tại Kho lưu trữ. Tài liệu này là Báo cáo Chứng nhận DNSSEC SOC 3 cho nền tảng TLD/GTLD của Verisign trong thời gian từ 01 tháng 01 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017.

Ngày Công bố: 11 tháng 5 năm 2018
Ngày Có hiệu lực: 01 tháng 01 năm 2017 – 31 tháng 12 năm 2017