Tuyên bố quyền riêng tư

Phiên bản 3.0 - Cập nhật lần cuối và có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2019

VeriSign, Inc. và các công ty con (gọi chung là, “Verisign”) cam kết xử lý thông tin cá nhân của quý vị một cách công bằng và hợp pháp. Chúng tôi đã phát triển Tuyên bố quyền riêng tư này để thông báo cho quý vị về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân và về thực tiễn bảo mật của chúng tôi hiện tại và trong 12 tháng qua, bao gồm cả trang web verisign.com và bất kỳ trang web Verisign nào khác điều hướng quý vị đến Tuyên bố quyền riêng tư này (“Các Trang web được bảo hiểm”) và các sản phẩm và dịch vụ của Verisign khác của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các dịch vụ Đăng ký của chúng tôi (Các sản phẩm và dịch vụ được bảo hiểm).

Tuyên bố quyền riêng tư này được tổ chức thành ba phần chính:

 • Phần đầu tiên mô tả các thông lệ chung của chúng tôi và áp dụng cho bất kỳ cá nhân nào mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân. Phần này bao gồm:
  • Chúng tôi thu thập những thông tin gì và từ ai.
  • Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân.
  • Khi nào, tại sao và với ai chúng ta chia sẻ thông tin cá nhân.
  • Sử dụng cookie.
  • Quy trình bảo mật của chúng tôi.
  • Thay đổi tuyên bố về quyền riêng tư này.
 • Phần thứ hai mô tả các quyền cụ thể cho các cá nhân ở Liên minh châu Âu (“EU”) và các thông tin khác dành riêng cho EU và được yêu cầu theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (“GDPR”).
 • Phần thứ ba cung cấp thông báo cho cư dân California và mô tả các quyền cụ thể cho cư dân California và các thông tin khác được yêu cầu theo Đạo luật Bảo mật Người tiêu dùng California (“CCPA”).

Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến Tuyên bố Quyền riêng tư hoặc các thực hành bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng sử dụng một trong các tùy chọn được liệt kê trong phần “LIÊN HỆ VỚI VERISIGN” ở cuối Tuyên bố Quyền riêng tư này.

I. THỰC HÀNH QUYỀN RIÊNG TƯ TỔNG QUÁT

A. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN GÌ VÀ TỪ AI.

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại thông tin cá nhân khác nhau về quý vị. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ quý vị và gián tiếp về quý vị như được mô tả dưới đây. Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau từ hoặc về quý vị, chúng tôi đã nhóm thành các danh mục như sau:

 • Dữ liệu nhận dạng bao gồm tên, tên thời con gái, họ, tên người dùng hoặc số nhận dạng tương tự, tình trạng hôn nhân, chức danh, chức danh, tên công ty, ngày sinh và giới tính.
 • Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Dữ liệu tài chính bao gồm tài khoản ngân hàng và chi tiết thẻ thanh toán.
 • Dữ liệu giao dịch bao gồm chi tiết về các khoản thanh toán đến và từ quý vị và các chi tiết khác về sản phẩm và dịch vụ quý vị đã mua từ chúng tôi.
 • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (“IP”), cookie, tập lệnh java, đèn hiệu web (beacon), các ảnh động (gifs) rõ ràng, tiêu đề HTTP, dữ liệu đăng nhập của quý vị, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng và công nghệ khác trên các thiết bị quý vị sử dụng để truy cập các Trang web được bảo hiểm.
 • Dữ liệu hồ sơ bao gồm tên người dùng và mật khẩu, việc mua hàng hoặc đơn đặt hàng của quý vị, mối quan tâm, sở thích, phản hồi, phản hồi khảo sát và bất kỳ thông tin cá nhân không được yêu cầu nào không được nêu trong Tuyên bố quyền riêng tư này mà quý vị chọn gửi trong một cuộc điều tra hoặc webchat, trên một diễn đàn blog hoặc nói cách khác trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi hoặc gửi trực tiếp cho đại diện Verisign tại một sự kiện.
 • Dữ liệu người dùng bao gồm thông tin về cách quý vị sử dụng các Trang web được bảo hiểm (ví dụ: thời gian trong ngày, thời gian truy cập, trang đã truy cập, hành động được thực hiện trên trang hoặc dữ liệu meta được thu thập tự động khác) và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm các ưu tiên giao tiếp của quý vị trong việc tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba.
 • Dữ liệu ứng dụng truyền thông xã hội bao gồm nhưng không giới hạn, hồ sơ công khai của quý vị, các mối quan hệ truyền thông xã hội, lịch sử công việc và giáo dục được liệt kê, quê hương được liệt kê và thành phố hiện tại, ảnh hồ sơ, mô tả cá nhân và lượt thích.
 • Thông tin cá nhân nhạy cảm. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, tư tưởng chính trị, tín ngưỡng hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục của người tự nhiên hoặc khuynh hướng tình dục. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định có sẵn thông qua Ứng dụng truyền thông xã hội. Thông tin này có thể chứa thông tin cá nhân nhạy cảm nếu quý vị đã cung cấp thông tin đó trên hồ sơ Truyền thông xã hội của mình. Ngoài ra, thông tin quý vị gửi trong các diễn đàn blog (hoặc những nơi tương tự khác) trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi hoặc khi tương tác với Sản phẩm và Dịch vụ được bảo hiểm của chúng tôi có thể bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm.

Chúng tôi có thể thu thập các danh mục thông tin cá nhân được mô tả ở trên trực tiếp hoặc gián tiếp từ các nguồn khác nhau, bao gồm:

 • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như các các nhà đăng ký tên miền.
 • Các khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như nhà đăng ký hoặc đại lý độc lập của tên miền hoặc doanh nghiệp sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ được bảo hiểm của chúng tôi.
 • Quý vị, khi quý vị tương tác với chúng tôi thông qua các Trang web được bảo hiểm hoặc liên quan đến các Sản phẩm và Dịch vụ được bảo hiểm.
 • Cookie Internet, chương trình phân tích, pixel, các đèn hiệu web (beacon) và các công nghệ khác giúp các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi hoạt động hiệu quả và hiệu quả.
 • Các ứng dụng truyền thông xã hội của bên thứ ba như Facebook, Instagram hoặc Twitter (mỗi ứng dụng là một “Ứng dụng truyền thông xã hội”).

Xin lưu ý rằng các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba không liên kết khác. Verisign không chịu trách nhiệm đối với các thực hành về quyền riêng tư, tuyên bố về quyền riêng tư hoặc nội dung có trong hoặc liên quan đến các trang web bên thứ ba không liên kết này không bao gồm Tuyên bố quyền riêng tư này. Quý vị nên tham khảo các tuyên bố về quyền riêng tư liên quan đến các trang web bên thứ ba không liên kết này nếu quý vị quyết định truy cập chúng.

Các ứng dụng phương tiện truyền thông xã hội có thể sử dụng các nút được hiển thị trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi mà quý vị có thể nhấp vào để “thích” hoặc “chia sẻ” hay “liên kết” nội dung của chúng tôi có thể có trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi, hoặc “theo dõi” Verign hoặc bất kỳ dịch vụ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi. Các nút này có thể ghi lại địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Khi quý vị đăng nhập vào các Ứng dụng truyền thông xã hội đó, họ cũng có thể liên kết thông tin được thu thập này với thông tin hồ sơ của quý vị trên Ứng dụng truyền thông xã hội đó. Chúng tôi không kiểm soát các công nghệ theo dõi của bên thứ ba này và quý vị hiểu và đồng ý rằng mọi hoạt động sử dụng thông tin được thu thập từ quý vị (hoặc theo ủy quyền của quý vị) đều bị chi phối bởi các chính sách bảo mật, điều khoản dịch vụ và cài đặt của (các) Ứng dụng truyền thông xã hội hiện hành.

Nếu quý vị phản hồi trong một diễn đàn blog trên Trang web được bảo hiểm của chúng tôi, quý vị nên lưu ý rằng mọi thông tin cá nhân quý vị gửi sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi những người dùng khác của các diễn đàn blog này và có thể được sử dụng để gửi cho quý vị tin nhắn không mong muốn. Verisign không chịu trách nhiệm cho các hành động mà người dùng khác của diễn đàn blog thực hiện liên quan đến thông tin cá nhân quý vị chọn gửi trong diễn đàn. Quý vị cũng sẽ chịu trách nhiệm vớ việc sử dụng các diễn đàn này theo cách phù hợp với Quy tắc tương tác hoặc các điều khoản và điều kiện khác được quy định trên trang web diễn đàn có liên quan.

B. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo cách phù hợp với luật pháp hiện hành. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng các danh mục thông tin cá nhân được xác định ở trên cho các mục đích kinh doanh sau:

 • Đối với việc cung cấp các Sản phẩm và Dịch vụ được Bảo hiểm của chúng tôi hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc doanh nghiệp của bên thứ ba. Thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho các doanh nghiệp Verisign trên toàn thế giới để cung cấp Sản phẩm và Dịch vụ được bảo hiểm của chúng tôi, quản trị tài khoản, bán hàng và tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật, và phát triển kinh doanh và sản phẩm. Tất cả nhân viên và nhà thầu của chúng tôi được yêu cầu tuân theo chính sách bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu của chúng tôi khi xử lý thông tin cá nhân.
 • Trường hợp chúng tôi cần thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với quý vị hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của quý vị trước khi ký hợp đồng.
 • Để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của doanh nghiệp, các Sản phẩm và dịch vụ được bảo hiểm của chúng tôi hoặc Trang web được bảo hiểm.
 • Khi chúng tôi thấy cần bảo vệ lợi ích của quý vị (hoặc lợi ích của người khác).
 • Trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng hoặc cho các mục đích chính thức.
 • Liên quan đến việc bán, sáp nhập, mua lại hoặc tổ chức lại hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Một giao dịch như đã nói có thể liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân cho người mua tiềm năng hoặc thực tế, hoặc nhận nó từ người bán. Thực hành Verisign luôn cố gắng mang đến sự bảo vệ thích hợp cho thông tin trong các loại giao dịch này.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và bảo vệ Verisign và những người khác. Cụ thể, chúng tôi có thể được yêu cầu sử dụng và giữ thông tin cá nhân vì lý do pháp lý và tuân thủ, chẳng hạn như phòng ngừa, phát hiện hoặc điều tra tội phạm; phòng chống mất mát; hoặc lừa đảo. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu kiểm toán nội bộ và bên ngoài của chúng tôi và nếu chúng tôi tin là cần thiết hoặc phù hợp: (i) theo luật pháp hiện hành, có thể bao gồm các luật bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (ii) để đáp ứng các yêu cầu từ tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các cơ quan công quyền và chính phủ khác, có thể bao gồm các cơ quan đó bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (Iii) để thực thi hoặc áp dụng các quyền hợp đồng của chúng tôi; và (iv) để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của những người khác.
 • Vì mục đích tiếp thị. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị (bao gồm cookie - để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng xem Khoảng 1.D bên dưới) để hình thành quan điểm về những gì chúng tôi nghĩ quý vị có thể muốn hoặc cần, hoặc những gì có thể khiến quý vị quan tâm. Đây là cách chúng tôi quyết định sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi nào có thể phù hợp với quý vị (chúng tôi gọi đây là tiếp thị). Quý vị có thể nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi nếu quý vị đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, chúng tôi đã xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự có thể phù hợp với quý vị và trong mỗi trường hợp, quý vị đã không từ chối nhận tiếp thị đó. Chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý từ chối của quý vị trước khi chúng tôi tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị không giống với sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị đã mua từ chúng tôi trước đây hoặc nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bất kỳ công ty nào ngoài nhóm công ty Verisign vì mục đích tiếp thị. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi hoặc các bên thứ ba ngừng gửi tin nhắn tiếp thị cho quý vị bất cứ lúc nào. Nếu quý vị nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi, thông tin liên lạc sẽ chứa tùy chọn từ chối các liên lạc tiếp theo. Nếu quý vị nhận được thông tin tiếp thị từ một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc từ các nhà cung cấp truyền thông xã hội, quý vị nên từ chối trực tiếp với thực thể đó. Quý vị cũng có thể Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để từ chối sử dụng các chi tiết được đưa ra ở cuối Tuyên bố quyền riêng tư này.

Cư dân California, vui lòng xem lại Khoảng 3 để xem các tiết lộ thêm về cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập thông tin đó, kể cả khi chúng tôi cân nhắc hợp lý rằng chúng tôi cần sử dụng thông tin đó vì lý do tương thích với mục đích ban đầu. Nếu chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị theo yêu cầu của pháp luật.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị mà quý vị không biết hoặc đồng ý khi điều này được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

C. CHÚNG TÔI SẼ CHIA SẺ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀY KHI NÀO, TẠI SAO VÀ VỚI AI

Chúng tôi có thể tiết lộ các danh mục thông tin cá nhân sau đây cho các thực thể khác ngoài Verisign cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào được nêu ở trên. Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân, chúng tôi làm như vậy theo các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

 • Dữ liệu nhận dạng bao gồm tên, tên thời con gái, họ, tên người dùng hoặc số nhận dạng tương tự, tình trạng hôn nhân, chức danh, chức danh, tên công ty, ngày sinh và giới tính.
 • Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Dữ liệu tài chính bao gồm tài khoản ngân hàng và chi tiết thẻ thanh toán.
 • Dữ liệu giao dịch bao gồm chi tiết về các khoản thanh toán đến và từ quý vị và các chi tiết khác về sản phẩm và dịch vụ quý vị đã mua từ chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi.
 • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (“IP”), cookie, tập lệnh java, đèn hiệu web (beacon), các ảnh động (gifs) rõ ràng, tiêu đề HTTP, dữ liệu đăng nhập của quý vị, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng và công nghệ khác trên các thiết bị quý vị sử dụng để truy cập các Trang web được bảo hiểm.
 • Dữ liệu hồ sơ bao gồm tên người dùng và mật khẩu, việc mua hàng hoặc đơn đặt hàng của quý vị, mối quan tâm, sở thích, phản hồi, phản hồi khảo sát và bất kỳ thông tin cá nhân không được yêu cầu nào không được nêu trong Tuyên bố quyền riêng tư này mà quý vị chọn gửi trong một cuộc điều tra hoặc webchat, trên một diễn đàn blog hoặc nói cách khác trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi hoặc gửi trực tiếp cho đại diện Verisign tại một sự kiện.
 • Dữ liệu người dùng bao gồm thông tin về cách quý vị sử dụng các Trang web được bảo hiểm (ví dụ: thời gian trong ngày, thời gian truy cập, trang đã truy cập, hành động được thực hiện trên trang hoặc dữ liệu meta được thu thập tự động khác) và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm các ưu tiên nhận tài liệu tiếp thị và ưu tiên giao tiếp của quý vị trong việc tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba.
 • Dữ liệu ứng dụng truyền thông xã hội bao gồm nhưng không giới hạn, hồ sơ công khai của quý vị, các mối quan hệ truyền thông xã hội, lịch sử công việc và giáo dục được liệt kê, quê hương được liệt kê và thành phố hiện tại, ảnh hồ sơ, mô tả cá nhân và lượt thích.
 • Thông tin cá nhân nhạy cảm. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, tư tưởng chính trị, tín ngưỡng hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục của người tự nhiên hoặc khuynh hướng tình dục. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định có sẵn thông qua Ứng dụng truyền thông xã hội. Thông tin này có thể chứa thông tin cá nhân nhạy cảm nếu quý vị đã cung cấp thông tin đó trên hồ sơ Truyền thông xã hội của mình. Ngoài ra, thông tin quý vị gửi trong các diễn đàn blog (hoặc những nơi tương tự khác) trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi hoặc khi tương tác với Sản phẩm và Dịch vụ được bảo hiểm của chúng tôi có thể bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm.

Dưới đây là các loại thực thể mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và lí do tại sao.

 • Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho đối tác kinh doanh Verisign, chẳng hạn như công ty đăng ký tên miền, để họ có thể tạo điều kiện cho việc cung cấp, hỗ trợ, gia hạn và/hoặc mua Sản phẩm và Dịch vụ được bảo hiểm. Hãy yên tâm rằng các đối tác kinh doanh Verisign này đã đồng ý đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ thông tin được chuyển nào và chỉ có thể sử dụng thông tin được chia sẻ để gửi cho quý vị thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị đã hỏi hoặc gửi thông tin cập nhật hoặc cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi hợp tác và được các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới hỗ trợ. Thông tin cá nhân sẽ chỉ được cung cấp cho các bên này khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như hỗ trợ phần mềm, hệ thống và nền tảng; dịch vụ tiếp thị trực tiếp; dịch vụ lưu trữ đám mây; quảng cáo; phân tích dữ liệu; thực hiện đơn hàng và giao hàng; và các dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi quản lý và đáp ứng quyền riêng tư của người tiêu dùng và các yêu cầu khác. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 • Các bên thứ ba vì lý do pháp lý. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin rằng việc đó là bắt buộc: (i) để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng của chúng tôi, chẳng hạn như tiết lộ nhất định thông qua cơ sở dữ liệu của WHOIS; (ii) để bảo vệ Verisign và những người khác; và (iii) trong bối cảnh chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại.
 • Các thực thể nghiên cứu. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân cho các hoạt động nghiên cứu DNS.
 • Các thực thể chính quyền. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân để chia sẻ thông tin và các mục đích bảo mật khác.

Chúng tôi hiện không bán thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Trong 12 tháng trước đó, Verisign đã cung cấp Dịch vụ Hồ sơ Internet, thu thập và bán thông tin từ các trang web công cộng để cung cấp cho khách hàng thông tin về tên miền .com và .net. Chúng tôi không còn cung cấp dịch vụ này nữa.

Cư dân California, vui lòng xem lại Khoảng 3 để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị.

D. SỬ DỤNG COOKIES, CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC VÀ VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU THỐNG KÊ

Ngoài thông tin cá nhân được xác định ở trên, chúng tôi sử dụng "các cookie" và các công nghệ theo dõi và thống kê khác như được mô tả trong Phần này liên quan đến hoạt động của các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi. Cookie là một phần thông tin mà các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi gửi đến trình duyệt của quý vị, sau đó lưu thông tin cookie trên hệ thống của quý vị. Các công nghệ thống kê và theo dõi khác, như đèn hiệu web (beacon), ảnh động (gif) rõ ràng, tiêu đề HTTP, cũng hoạt động theo cách thu thập thông tin về chuyến thăm của quý vị và sử dụng Trang web được bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie tạm thời và liên tục dựa trên mục đích của cookie đó. Một số cookie sẽ bị xóa khi quý vị đóng trình duyệt. Chúng được gọi là cookie theo phiên. Số khác sẽ vẫn còn trên thiết bị của quý vị cho đến khi chúng hết hạn hoặc quý vị xóa chúng khỏi bộ nhớ cache. Chúng được gọi là cookie liên tục và cho phép chúng tôi ghi nhớ những điều về quý vị với tư cách là khách truy cập quay lại Trang web được bảo hiểm của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ này theo bốn cách:

 • Để cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ: Khi quý vị kích hoạt sử dụng chúng, một cookie có thể được sử dụng để cung cấp cho quý vị một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Ví dụ: nếu quý vị yêu cầu Trang web được bảo hiểm của chúng tôi nhớ mật khẩu đăng nhập hoặc nhớ hồ sơ của quý vị để phản hồi bài đăng trên blog, chúng tôi sẽ gửi cookie trên máy tính của quý vị để tạo điều kiện cho yêu cầu đó. Nếu quý vị đang đăng nhập vào phần được kiểm soát truy cập của Trang web được bảo hiểm của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie phiên tạm thời để xác minh rằng quý vị đã được xác thực. Thông tin chứa trong các cookie này bao gồm dữ liệu ngẫu nhiên được sử dụng bởi máy chủ của chúng tôi để xác thực các yêu cầu trình duyệt đến máy chủ cho phiên cụ thể đó. Những cookie này không bao gồm bất kỳ loại thông tin cá nhân nào. Các bit thông tin này sẽ bị xóa khi quý vị đóng cửa sổ trình duyệt hiện tại. Nếu quý vị chọn không chấp nhận cookie tạm thời, quý vị sẽ không thể điều hướng trong các ứng dụng trực tuyến này. Chúng tôi cũng sử dụng cookie khi quý vị truy cập Trang web được bảo hiểm của chúng tôi và yêu cầu tài liệu hoặc phản hồi từ chúng tôi. Khi quý vị điền vào biểu mẫu, quý vị có thể được cung cấp tùy chọn để các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi cung cấp cookie đến ổ cứng cục bộ của quý vị. Quý vị có thể chọn nhận loại cookie này để tiết kiệm thời gian điền vào các biểu mẫu và/hoặc truy cập lại các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi chỉ gửi loại cookie này đến trình duyệt của quý vị khi quý vị đã bật cookie và nhấp vào hộp có nhãn "Vui lòng nhớ thông tin của tôi" hoặc một hộp khác có nội dung tương đương khi gửi thông tin hoặc liên lạc với chúng tôi.
 • Để tạo điều kiện sử dụng trang web: Nếu quý vị bật cookie chức năng, Trang web được bảo hiểm của chúng tôi sẽ có thể nhớ thông tin về sở thích và chuyển động của quý vị cho đến khi quý vị thoát khỏi cửa sổ trình duyệt hiện tại của mình (nếu cookie tạm thời) hoặc cho đến khi quý vị tắt hoặc xóa cookie. Chẳng hạn, chúng tôi có thể ký gửi một cookie để ghi nhớ những Trang web được bảo hiểm trong khu vực Verisign mà quý vị đã chọn để truy cập hoặc lưu mật khẩu nếu quý vị tạo tài khoản. Nhiều người dùng thích sử dụng cookie để giúp họ điều hướng một trang web một cách liền mạch nhất có thể. Nếu quý vị đang truy cập dịch vụ của chúng tôi thông qua một trong các ứng dụng trực tuyến của chúng tôi, máy chủ web của chúng tôi có thể tự động gửi cho trình duyệt của quý vị một cookie tạm thời, được sử dụng để giúp trình duyệt của quý vị điều hướng các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi. Thông tin chứa trong các cookie tạm thời này là giá trị điều hướng cho phép phần mềm của chúng tôi xác định trang nào sẽ hiển thị khi quý vị nhấn nút quay lại trong trình duyệt của quý vị. Các bit thông tin này sẽ bị xóa khi quý vị đóng cửa sổ trình duyệt hiện tại.
 • Để hiểu các khách truy cập của chúng tôi: Khi quý vị truy cập Trang web được bảo hiểm của chúng tôi, nếu quý vị đã bật cookie phân tích, hệ thống của chúng tôi có thể tự động thu thập số liệu thống kê tổng hợp về hành vi của khách truy cập. Chúng tôi có thể theo dõi số liệu thống kê và dữ liệu khác, chẳng hạn như có bao nhiêu người truy cập trang web của chúng tôi, địa chỉ IP của người dùng, trang nào mọi người truy cập, cách người dùng tương tác với nội dung và chức năng của trang, từ đó khách truy cập của chúng tôi đến, những người dùng trình duyệt nào và họ sử dụng trình duyệt nào di chuyển về các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này về chuyến thăm của quý vị cho mục đích tổng hợp. Các thống kê này được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu khách truy cập của chúng tôi về lợi ích của người dùng và cải thiện nội dung cũng như hiệu suất của các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi. Nếu quý vị đến trang web của chúng tôi từ một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi, máy chủ web của chúng tôi cũng có thể gửi cho trình duyệt của quý vị một cookie tạm thời phản ánh mã nguồn gốc cho đối tác kinh doanh đó. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích thống kê và tiếp thị.

  Cookie phân tích cũng cho phép chúng tôi theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi. Việc phân tích thông tin được thu thập bởi các công nghệ theo dõi của chúng tôi cho phép chúng tôi cải thiện các Trang web được bảo hiểm và trải nghiệm người dùng. Nếu quý vị chọn không chấp nhận cookie liên tục, quý vị vẫn có thể sử dụng các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi. Ngay cả khi quý vị chọn nhận loại cookie này, quý vị luôn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho quý vị khi quý vị nhận được bất kỳ cookie nào, cho quý vị cơ hội quyết định có chấp nhận nó trong từng tình huống được gửi hay không. Chúng tôi có thể bổ sung dữ liệu người dùng không xác định này bằng dữ liệu khác để hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi. Chẳng hạn, chúng tôi có thể liên quan đến địa chỉ IP của người dùng với công ty mà công ty liên quan để hiểu rõ hơn về khách truy cập của chúng tôi về lợi ích của khách hàng.
 • Để quảng cáo: Nếu quý vị bật cookie nhắm mục tiêu, điều này cho phép chúng tôi cho phép các đối tác quảng cáo điều chỉnh các quảng cáo quý vị nhận được trên Trang web được bảo hiểm của chúng tôi dựa trên dữ liệu người dùng không xác định và thông tin liên quan. Những cookie này cho phép chúng tôi nhận thông tin về chuyển động của người dùng không xác định trên các trang web khác để điều chỉnh quảng cáo cho họ trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi và, tương tự, cung cấp thông tin người dùng không xác định cho các nhà cung cấp dịch vụ, như đại lý quảng cáo, đặt quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác để tiếp thị cho những người dùng đến thăm họ. Ngay cả khi quý vị không chọn cookie này, quý vị vẫn có thể thấy quảng cáo Verisign trên các trang web khác mà quý vị truy cập, nhưng những quảng cáo này không dành riêng cho người dùng và không được đặt vì các lần truy cập trước của quý vị vào các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi.

Để từ chối quảng cáo sử dụng cookie, hãy truy cập vào liên kết sau:

http://www.networkadvertising.org/choices/

Tất cả các trình duyệt Internet chính sẽ cho phép quý vị kiểm soát cookie. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về việc điều chỉnh các điều khiển trình duyệt tại trang web sau: http://www.aboutcookies.org. (Lưu ý rằng Verisign không kiểm soát trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của nó. Nó chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin. Để biết thông tin cụ thể nhất về trình duyệt, vui lòng tham khảo nhà sản xuất trình duyệt của quý vị).

Không theo dõi

Chúng tôi không trả lời tín hiệu Không theo dõi.

E. QUY TRÌNH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi coi việc bảo vệ tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được ngoại tuyến và trực tuyến từ các khách truy cập và người đăng ký các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi là rất quan trọng đối với nhiệm vụ của công ty. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật tại chỗ để bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng và thay đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi nhận được từ quý vị. Tuy nhiên, như với bất kỳ truyền tải qua Internet, luôn có một số yếu tố rủi ro liên quan đến việc gửi thông tin cá nhân.

Các quy trình bảo mật của chúng tôi phải chịu ít nhất một cuộc kiểm toán SOC Type II hàng năm bởi một công ty kế toán được quốc tế công nhận.

F. CÁC THAY ĐỔI VỚI BÁO CÁO RIÊNG TƯ NÀY

Điều quan trọng là quý vị phải thường xuyên kiểm tra lại các bản cập nhật của Tuyên bố quyền riêng tư này. Nếu thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố quyền riêng tư này và/hoặc cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ đăng thông báo nổi bật trên Trang web được bảo hiểm và/hoặc bằng các phương thức liên hệ khác như email.

G. XÁC MINH LIÊN HỆ

Nếu quý vị có thắc mắc về Tuyên bố quyền riêng tư này, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:

 • Quý vị có thể gửi email đến privacystatement@verisign.com. Vui lòng chỉ định "Tuyên bố quyền riêng tư" trong dòng chủ đề của email của quý vị.
 • Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số +1 703-948-3350
 • Quý vị có thể viết thư cho chúng tôi tại địa chỉ:

  VeriSign, Inc.
  Bộ Phận Pháp Lý của Verisign
  12061 Đường Bluemont Way
  Reston, VA 20190
  Người nhận: Ủy ban bảo mật

II. QUY ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CHUNG (GDPR)

Khi chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), chúng tôi cam kết xử lý thông tin cá nhân của quý vị một cách công bằng và hợp pháp. Phần này mô tả các thực tiễn bảo mật của chúng tôi cụ thể đối với thông tin cá nhân được bảo vệ bởi GDPR và các quyền của quý vị liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị.

A. THÔNG TIN CHÚNG TÔI

Các thông tin mà chúng tôi thu thập và xử lý được mô tả trong Khoảng I.A bên trên. Theo GDPR, chúng tôi sẽ giải thích cơ sở pháp lý cho phép chúng tôi làm như vậy.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm trên cơ sở: (I) nó rõ ràng là đã được công khai bởi quý vị; hoặc (ii) việc xử lý là cần thiết: (a) liên quan đến khiếu nại pháp lý; (b) vì lý do lợi ích công cộng đủ quan trọng; hoặc (c) khi chúng tôi cần thực hiện một số nghĩa vụ pháp lý và/hoặc thực hiện một số quyền nhất định liên quan đến Verisign hoặc quý vị. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào về kết án và tội phạm hình sự.

B. MỤC ĐÍCH CHO CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Giải thích về cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị được mô tả trong Khoảng I.B ở trên. Nếu quý vị ở EU, quý vị có quyền biết chúng tôi dựa vào cơ sở pháp lý nào để xử lý thông tin cá nhân của quý vị. Biểu đồ dưới đây mô tả tất cả các cách mà chúng tôi dự định sử dụng thông tin cá nhân của quý vị và các cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để làm như vậy. Chúng tôi cũng đã xác định những lợi ích hợp pháp của chúng tôi là khi thích hợp.

Lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị cho nhiều mục đích hợp pháp tùy thuộc vào mục đích kinh doanh cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng thông tin của quý vị. Xin hãy liên hệ với chúng tôi (sử dụng các chi tiết liên hệ ở trên) nếu quý vị cần chi tiết về mặt bằng pháp lý cụ thể mà chúng tôi đang dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của quý vị, nơi có nhiều hơn một mặt bằng được nêu trong bảng dưới đây.

Mục đích/Hoạt động Loại dữ liệu Cơ sở hợp pháp để xử lý bao gồm cả cơ sở lợi ích hợp pháp
Để đăng ký quý vị với tư cách là khách hàng mới (a) Danh tính
(b) Liên hệ
Thực hiện hợp đồng với quý vị
Để xử lý và giao đơn đặt hàng của quý vị (bao gồm cả việc gia hạn), bao gồm:
(a) Quản lý thanh toán, phí và lệ phí
(b) Thu thập và thu hồi tiền nợ chúng tôi
(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Tài chính
(d) Giao dịch
(e) Tiếp thị và Truyền thông
(a) Thực hiện hợp đồng với quý vị
(b) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để thu hồi nợ do chúng tôi)
Để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, sẽ bao gồm:
(a) Thông báo cho quý vị về những thay đổi đối với các điều khoản hoặc chính sách bảo mật của chúng tôi
(b) Yêu cầu quý vị gửi đánh giá hoặc thực hiện khảo sát
(c) Tương tác với quý vị (và cho phép quý vị tương tác với người khác) trên hoặc sử dụng Trang web được bảo hiểm của chúng tôi
(d) Việc quý vị sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả việc hỗ trợ và hỗ trợ việc sử dụng đó)
(a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Hồ sơ
(d) Tiếp thị và Truyền thông
(e) Ứng dụng truyền thông xã hội
(f) Cách sử dụng
(a) Thực hiện hợp đồng với quý vị
(b) Cần thiết phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
(c) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để cập nhật hồ sơ của chúng tôi và nghiên cứu cách khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, để tạo thuận lợi cho việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, để phát triển chúng và phát triển kinh doanh)
Để cho phép quý vị tham gia vào một cuộc khảo sát (a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Hồ sơ
(d) Cách sử dụng
(e) Tiếp thị và Truyền thông
Cần thiết cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để giám sát/cải thiện việc sử dụng và sự hài lòng với các Trang web được bảo hiểm và cải thiện dịch vụ khách hàng và dịch vụ sản phẩm của chúng tôi)
Để quản trị và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi và các Trang web được bảo hiểm bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệu) (a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Kỹ thuật
(a) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để điều hành doanh nghiệp của chúng tôi, cung cấp dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, để ngăn chặn gian lận và trong bối cảnh tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thực hiện tái cấu trúc nhóm)
(b) Cần thiết phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
Để sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện trang web, sản phẩm/dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ khách hàng và trải nghiệm của chúng tôi (a) Kỹ thuật
(b) Cách sử dụng
Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để xác định loại khách hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để giữ cho trang web của chúng tôi được cập nhật và có liên quan, để phát triển kinh doanh và thông báo chiến lược tiếp thị của chúng tôi)
phát triển kinh doanh và thông báo chiến lược tiếp thị của chúng tôi)
Để đưa ra đề xuất và đề xuất cho quý vị về hàng hóa hoặc dịch vụ có thể quý vị quan tâm (a) Danh tính
(b) Liên hệ
(c) Kỹ thuật
(d) Cách sử dụng
(e) Hồ sơ
(f) Tiếp thị và Truyền thông
(g) Dữ liệu ứng dụng truyền thông xã hội
Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để phát triển sản phẩm/dịch vụ và phát triển kinh doanh)
Đồng ý (chỉ trong trường hợp giới hạn - vui lòng xem phần Tiếp thị bên dưới để biết thêm chi tiết)

C. CÁCH CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân của quý vị ở dạng nhận dạng miễn là cần thiết cho các mục đích mà thông tin đó được thu thập và xử lý. Khi xác định thời gian lưu giữ, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của thông tin cá nhân, nguy cơ bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị, mục đích chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó không thông qua các phương tiện khác, và các yêu cầu pháp lý áp dụng. Khi chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ẩn danh, xóa an toàn hoặc hủy thông tin đó.

D. QUYỀN GDPR CỦA BẠN

Chúng tôi tôn trọng các quyền mà quý vị có liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị và chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu cung cấp thông tin và, nếu có, sẽ sửa, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của quý vị.

Truy cập thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào thông tin cá nhân của quý vị khi có yêu cầu bằng văn bản, tuân theo mọi yêu cầu pháp lý và miễn trừ có liên quan, bao gồm các quy trình xác minh danh tính. Trước khi cung cấp thông tin cho quý vị, chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng nhận dạng và thông tin đầy đủ về sự tương tác của quý vị với chúng tôi để chúng tôi có thể xác định bất kỳ dữ liệu liên quan nào. Trừ khi không được phép theo luật hiện hành, nếu không thì chúng tôi cũng có thể tính phí cho quý vị khi cung cấp cho quý vị bản sao dữ liệu của quý vị.

Sửa chữa và xóa. Quý vị có quyền sửa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình nếu thông tin không chính xác hoặc yêu cầu cập nhật. Quý vị có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của quý vị; tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng có thể do các yêu cầu pháp lý và các nghĩa vụ và yếu tố khác.

Tính di động của dữ liệu. Quý vị có thể có quyền (i) có được thông tin cá nhân liên quan đến quý vị, mà quý vị đã cung cấp cho Verisign và (ii) truyền thông tin đó đến một bộ điều khiển dữ liệu khác. Thông tin có thể được truyền trực tiếp từ Verisign đến bộ điều khiển dữ liệu khác khi khả thi.

Tiếp thị trực tiếp. Chúng tôi có thể gửi cho quý vị thông tin liên lạc tiếp thị như được nêu ở trên. Khi thông tin cá nhân của quý vị được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, quý vị có quyền phản đối bất cứ lúc nào để xử lý như vậy, bao gồm hồ sơ đến mức có liên quan đến tiếp thị trực tiếp đó. Tất cả các thông tin liên lạc tiếp thị trực tiếp của Verisign kèm theo một liên kết không đăng ký trực tuyến trên mạng để cho phép quý vị dễ dàng từ chối các liên lạc trong tương lai.

Rút lại sự đồng ý. Khi Verisign đang xử lý thông tin cá nhân của quý vị trên cơ sở quý vị đã đồng ý xử lý đó, quý vị vẫn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi đã nhận được thông báo bằng văn bản rằng quý vị đã rút lại sự đồng ý của quý vị, chúng tôi sẽ không còn xử lý thông tin của quý vị cho mục đích hoặc mục đích ban đầu mà quý vị đã đồng ý, trừ khi chúng tôi có một cơ sở hợp pháp khác để làm như vậy theo luật.

Phản đối và/hoặc hạn chế xử lý thông tin cá nhân. Quý vị có quyền: (i) hạn chế xử lý thông tin cá nhân của quý vị trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: nơi quý vị tranh luận về tính chính xác của thông tin cá nhân của quý vị); và (ii) phản đối một số loại xử lý thông tin cá nhân.

Đệ trình Khiếu nại. Nếu quý vị không hài lòng với cách Verisign quản lý thông tin cá nhân của quý vị, quý vị có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu. Có thể tìm thấy danh sách các Cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia (“DPA”) tại đây: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Trước khi nộp đơn khiếu nại với DPA, chúng tôi yêu cầu quý vị liên hệ với chúng tôi để cung cấp cho chúng tôi cơ hội để giải quyết khiếu nại của quý vị.

E. CÁC COOKIE

Nếu quý vị ở EU, quý vị có thể từ chối một số cookie của bên thứ ba mà chúng tôi và các trang web khác có thể sử dụng để nhắm mục tiêu thông qua http://www.youronlinechoices.eu hoặc www.aboutads.info. Từ chối một hoặc nhiều mạng quảng cáo chỉ có nghĩa là những thành viên cụ thể đó sẽ không còn cung cấp nội dung hoặc quảng cáo được nhắm mục tiêu cho quý vị nữa. Điều đó không có nghĩa là quý vị sẽ ngừng nhận bất kỳ nội dung hoặc quảng cáo được nhắm mục tiêu nào trên Trang web được bảo hiểm của chúng tôi hoặc các trang web bên thứ ba khác. Nếu trình duyệt của quý vị được định cấu hình để từ chối cookie khi quý vị truy cập một trong các trang chọn không tham chiếu ở trên và sau đó quý vị xóa cookie, sử dụng máy tính khác hoặc thay đổi trình duyệt web, tùy chọn của quý vị có thể không còn hoạt động. Vì tất cả các cookie này được quản lý bởi các bên thứ ba, quý vị nên tham khảo các chính sách và thông báo về quyền riêng tư trên trang web của bên thứ ba để biết thêm thông tin.

Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi không?

Nếu quý vị muốn rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào, quý vị sẽ cần xóa cookie bằng cài đặt trình duyệt Internet và tắt cookie. Xin lưu ý rằng việc tắt cookie sẽ ảnh hưởng đến chức năng của Trang web được bảo hiểm của chúng tôi và có thể ngăn quý vị không thể truy cập một số tính năng nhất định trên Trang web được bảo hiểm của chúng tôi.

F. CHUYỂN DỮ LIỆU

Verisign là một tổ chức toàn cầu và thông tin cá nhân của quý vị có thể được lưu trữ và xử lý bên ngoài quốc gia của quý vị. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin chúng tôi thu thập được xử lý theo Tuyên bố về quyền riêng tư này và các yêu cầu của luật áp dụng bất cứ nơi nào có dữ liệu.

Verisign có mạng, cơ sở dữ liệu, máy chủ, hệ thống, bộ phận hỗ trợ, bàn trợ giúp và văn phòng trên khắp thế giới, bao gồm cả bên ngoài EU.

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ trên khắp thế giới, bao gồm cả ngoài EU để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, lực lượng lao động và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được xử lý, bảo mật và chuyển giao theo luật hiện hành. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần tiết lộ hoặc chuyển thông tin cá nhân của quý vị trong Verisign hoặc cho các bên thứ ba ở các khu vực bên ngoài quốc gia của quý vị (bao gồm các khu vực bên ngoài EU).

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị cho người nhận ở các quốc gia khác ngoài quốc gia nơi thông tin ban đầu được thu thập. Các quốc gia đó có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia nơi quý vị cung cấp thông tin ban đầu. Khi chúng tôi chuyển thông tin của quý vị cho người nhận ở các quốc gia khác (như Hoa Kỳ), chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó như được mô tả trong Tuyên bố quyền riêng tư này và sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành cung cấp bảo vệ đầy đủ cho việc chuyển thông tin cá nhân cho người nhận ở các quốc gia khác ngoài một trong đó quý vị cung cấp thông tin.

Nếu quý vị ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EE EEA) hoặc Thụy Sĩ, liên quan đến việc chuyển thông tin cá nhân sang Hoa Kỳ, thì VeriSign, Inc. được chứng nhận theo Các khung bảo mật của Shield của Châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ được phát triển bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban bảo vệ dữ liệu và thông tin liên bang châu Âu của Thụy Sĩ tương ứng về việc chuyển thông tin cá nhân từ EEA và Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ Bấm vào đây để xem Chính sách bảo mật Quyền riêng tư Châu Âu/Thụy Sĩ-Hoa Kỳ của chúng tôi. .

III. THÔNG BÁO VÀ QUYỀN CCPA

Phần này chỉ áp dụng cho cư dân California. Khi chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân tuân theo CCPA, chúng tôi cam kết xử lý thông tin cá nhân của quý vị một cách minh bạch và công bằng và tuân thủ CCPA. Phần này mô tả các quyền mà cư dân California có liên quan đến thông tin cá nhân của quý vị và cung cấp các thông báo theo yêu cầu của CCPA.

A. QUYỀN CCPA CỦA BẠN

CCPA cấp cho cư dân California các quyền được mô tả dưới đây.

Quyền được biết Thu thập chung và Sử dụng Thông tin Cá nhân (Yêu cầu Truy cập). Theo CCPA, cư dân California có quyền yêu cầu Verisign tiết lộ những thông tin chúng tôi đã thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc bán trong 12 tháng qua. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng đối với thông tin đó, chúng tôi sẽ tiết lộ cho quý vị, dựa trên yêu cầu cụ thể của quý vị:

 • Các danh mục thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập về quý vị trong 12 tháng qua;
 • Các loại nguồn mà thông tin cá nhân được thu thập trong 12 tháng qua;
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân đó trong 12 tháng qua;
 • Các danh mục của bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị trong 12 tháng qua;
 • Nếu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích kinh doanh, các danh mục thông tin cá nhân mà mỗi danh mục người nhận có được; và/hoặc
 • Nếu chúng tôi bán thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích kinh doanh, các danh mục thông tin cá nhân mà mỗi danh mục người nhận đã mua.

Quyền được biết những mẩu thông tin cá nhân cụ thể (Tính di động của dữ liệu). Khi quý vị yêu cầu xác minh thông tin đó, chúng tôi sẽ tiết lộ cho quý vị một số thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về quý vị trong 12 tháng qua.

Quyền yêu cầu xóa. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị mà chúng tôi đã thu thập từ quý vị và được giữ lại, theo các trường hợp ngoại lệ nhất định. Khi chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu người tiêu dùng có thể kiểm chứng của quý vị, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của quý vị khỏi hồ sơ của chúng tôi và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi làm điều tương tự, trừ khi áp dụng ngoại lệ.

Một số trường hợp ngoại lệ sẽ cho phép chúng tôi từ chối yêu cầu xóa bao gồm nếu thông tin cần thiết cho chúng tôi hoặc (các) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thực hiện như sau:

 • Hoàn thành giao dịch mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà quý vị yêu cầu, thực hiện các hành động được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi với quý vị hoặc thực hiện hợp đồng chúng tôi có với quý vị.
 • Phát hiện sự cố an ninh, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, lừa đảo hoặc bất hợp pháp hoặc truy tố những người chịu trách nhiệm về các hoạt động đó.
 • Gỡ lỗi sản phẩm để xác định và sửa chữa các lỗi làm giảm chức năng dự định hiện có.
 • Thực hiện quyền tự do ngôn luận, đảm bảo quyền của người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ Đạo luật bảo mật thông tin liên lạc điện tử California (Bộ luật hình sự California 15§ và tiếp theo).
 • Tham gia vào nghiên cứu khoa học, lịch sử hoặc thống kê công khai hoặc được đánh giá ngang hàng vì lợi ích công cộng tuân thủ tất cả các đạo luật và quyền riêng tư áp dụng khác, khi việc xóa thông tin có thể khiến quý vị không thể hoặc làm giảm nghiêm trọng thành quả nghiên cứu, nếu trước đó quý vị đã đồng ý.
 • Chỉ cho phép sử dụng nội bộ được liên kết hợp lý với mong đợi của người tiêu dùng dựa trên mối quan hệ của quý vị với chúng tôi.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Thực hiện các sử dụng nội bộ và hợp pháp khác của thông tin đó tương thích với bối cảnh mà quý vị cung cấp.

Quyền từ chối bán thông tin cá nhân. Quý vị có quyền chỉ đạo các doanh nghiệp bán thông tin cá nhân để không bán thông tin cá nhân của quý vị ("quyền từ chối"). Verisign không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào, kể cả thông tin cá nhân của cư dân California dưới 16 tuổi có hoặc không có ủy quyền xác nhận.

Quyền không bị phân biệt đối xử. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì đã thực hiện các quyền được thiết lập bởi CCPA. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với quý vị vì đã thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào của quý vị. Trừ khi được CCPA cho phép, nếu không chúng tôi sẽ không:

 • Từ chối hàng hóa hoặc dịch vụ của quý vị.
 • Tính cho quý vị các mức giá hoặc mức giá khác nhau đối với hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm thông qua việc giảm giá hoặc các lợi ích khác hoặc áp dụng hình phạt.
 • Cung cấp cho quý vị một mức độ hoặc chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau.
 • Đề nghị rằng quý vị có thể nhận được một mức giá hoặc tỷ lệ khác nhau cho hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc một mức độ hoặc chất lượng khác nhau của hàng hóa hoặc dịch vụ.

B. THỰC THI QUYỀN CCPA CỦA BẠN

Phần này trong Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách một cư dân California có thể thực hiện các quyền của họ.

Để thực hiện quyền được biết hoặc quyền xóa của quý vị, quý vị hoặc đại lý ủy quyền của quý vị có thể gửi yêu cầu tiêu dùng có thể kiểm chứng theo một trong các cách sau:

 • Gọi cho số điện thoại miễn phí của chúng tôi tại số 1-800-255-2218.
 • Hãy điền mẫu đơn này.

Khi nhận được yêu cầu của quý vị để biết hoặc yêu cầu xóa, chúng tôi sẽ xác nhận nhận trong vòng 10 ngày. Nếu chúng tôi có thể xác minh yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để trả lời trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian (tối đa 45 ngày bổ sung), chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị lý do và thời gian gia hạn bằng văn bản.

Thông tin bổ sung về các yêu cầu cần biết

Khi trả lời yêu cầu cần biết, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cho quý vị nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của quý vị.

CCPA cho phép một cư dân California đưa ra yêu cầu người tiêu dùng có thể kiểm chứng chỉ được biết hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng. Ngoài ra, yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng phải:

 • 1. Cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh hợp lý quý vị là: (i) người mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân hoặc (ii) người đại diện được ủy quyền.
 • 2. Mô tả yêu cầu của quý vị với đủ chi tiết cho phép chúng tôi hiểu đúng, đánh giá và trả lời nó.

Thông tin bổ sung về yêu cầu xóa

Khi trả lời yêu cầu xóa, chúng tôi sẽ chỉ định cách thức chúng tôi đã xóa thông tin cá nhân của quý vị, theo CCPA. Chúng tôi sẽ không xóa thông tin của quý vị nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của quý vị.

C. THIẾT KẾ MỘT ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN

Chỉ quý vị là cư dân California hoặc người đã đăng ký với Bộ trưởng Ngoại giao California mà quý vị ủy quyền hành động thay mặt quý vị (Đại lý ủy quyền), mới có thể đưa ra yêu cầu có thể kiểm chứng để biết hoặc yêu cầu xóa. Nếu quý vị đang sử dụng Đại lý ủy quyền để thực hiện các quyền CCPA của mình, chúng tôi yêu cầu Đại lý ủy quyền cung cấp cho chúng tôi xác nhận bằng văn bản rằng quý vị đã ủy quyền cho họ hành động thay mặt quý vị. Chúng tôi cũng có thể xác minh danh tính của Đại lý ủy quyền.

D. LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÁC MINH CÁC YÊU CẦU ĐỂ BIẾT VÀ YÊU CẦU XỬ LÝ CỦA CÁC CƯ DÂN CỦA CALIFORNIA

Chúng tôi sẽ không trả lời các yêu cầu để biết hoặc yêu cầu xóa trừ khi chúng tôi có thể xác minh danh tính của quý vị ở mức độ chắc chắn hợp lý. Để xác minh danh tính của quý vị, khi khả thi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về quý vị mà chúng tôi đã có; tuy nhiên, đôi khi chúng tôi có thể cần phải yêu cầu thêm thông tin mà chúng tôi sẽ chỉ sử dụng cho mục đích xác minh. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dịch vụ xác minh danh tính của bên thứ ba.

Thông tin chúng tôi cần để xác minh yêu cầu của quý vị sẽ phụ thuộc vào loại yêu cầu, độ nhạy cảm của thông tin cá nhân được yêu cầu và/hoặc nguy cơ gây hại cho quý vị. Khi nhận được yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị nếu chúng tôi cần thêm thông tin từ quý vị để xác minh yêu cầu của quý vị.

E. THÔNG BÁO TẠI THỜI ĐIỂM THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN (ĐỐI VỚI CƯ DÂN CALIFORNIA)

Thông báo tại thời điểm Thu thập thông tin cá nhân này là một phần của Tuyên bố quyền riêng tư của Verisign và bao gồm chi tiết về thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ cư dân California và mục đích mà thông tin cá nhân đó sẽ được sử dụng. Thông báo tại thời điểm Thu thập thông tin cá nhân chỉ áp dụng cho cư dân California ("người tiêu dùng California" hoặc "quý vị"). Chúng tôi áp dụng Thông báo tại thời điểm Thu thập thông tin cá nhân theo Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California năm 2018 (CC CCNH) và bất kỳ điều khoản nào được xác định trong CCPA có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong Thông báo tại thời điểm Thu thập thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về quý vị

Verisign thu thập thông tin cá nhân, mà CCPA định nghĩa là thông tin xác định, liên quan đến, mô tả, có khả năng liên kết hợp lý hoặc có thể được liên kết hợp lý với một người tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể ở California. Đặc biệt, chúng tôi có thể thu thập danh mục thông tin cá nhân như sau từ hoặc về quý vị:

 • Dữ liệu nhận dạng bao gồm tên, tên thời con gái, họ, tên người dùng hoặc số nhận dạng tương tự, tình trạng hôn nhân, chức danh, chức danh, tên công ty, ngày sinh và giới tính.
 • Dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Dữ liệu tài chính bao gồm tài khoản ngân hàng và chi tiết thẻ thanh toán.
 • Dữ liệu giao dịch bao gồm chi tiết về các khoản thanh toán đến và từ quý vị và các chi tiết khác về sản phẩm và dịch vụ quý vị đã mua từ chúng tôi.
 • Dữ liệu kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (“IP”), cookie, tập lệnh java, đèn hiệu web (beacon), các ảnh động (gifs) rõ ràng, tiêu đề HTTP, dữ liệu đăng nhập của quý vị, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, loại và phiên bản trình cắm trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng và công nghệ khác trên các thiết bị quý vị sử dụng để truy cập các Trang web được bảo hiểm.
 • Dữ liệu hồ sơ bao gồm tên người dùng và mật khẩu, việc mua hàng hoặc đơn đặt hàng của quý vị, mối quan tâm, sở thích, phản hồi, phản hồi khảo sát và bất kỳ thông tin cá nhân không được yêu cầu nào không được nêu trong Tuyên bố quyền riêng tư này mà quý vị chọn gửi trong một cuộc điều tra hoặc webchat, trên một diễn đàn blog hoặc nói cách khác trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi hoặc gửi trực tiếp cho đại diện Verisign tại một sự kiện.
 • Dữ liệu người dùng bao gồm thông tin về cách quý vị sử dụng các Trang web được bảo hiểm (ví dụ: thời gian trong ngày, thời gian truy cập, trang đã truy cập, hành động được thực hiện trên trang hoặc dữ liệu meta được thu thập tự động khác) và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm các ưu tiên giao tiếp của quý vị trong việc tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba.
 • Dữ liệu ứng dụng truyền thông xã hội bao gồm nhưng không giới hạn, hồ sơ công khai của quý vị, các mối quan hệ truyền thông xã hội, lịch sử công việc và giáo dục được liệt kê, quê hương được liệt kê và thành phố hiện tại, ảnh hồ sơ, mô tả cá nhân và lượt thích.
 • Thông tin cá nhân nhạy cảm. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, tư tưởng chính trị, tín ngưỡng hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục của người tự nhiên hoặc khuynh hướng tình dục. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định có sẵn thông qua Ứng dụng truyền thông xã hội. Thông tin này có thể chứa thông tin cá nhân nhạy cảm nếu quý vị đã cung cấp thông tin đó trên hồ sơ Truyền thông xã hội của mình. Ngoài ra, thông tin quý vị gửi trong các diễn đàn blog (hoặc những nơi tương tự khác) trên các Trang web được bảo hiểm của chúng tôi hoặc khi tương tác với Sản phẩm và Dịch vụ được bảo hiểm của chúng tôi có thể bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo cách phù hợp với luật pháp hiện hành. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng các danh mục thông tin cá nhân được xác định ở trên cho các mục đích kinh doanh sau:

 • Đối với việc cung cấp các Sản phẩm và Dịch vụ được Bảo hiểm của chúng tôi hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc doanh nghiệp của bên thứ ba. Thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho các doanh nghiệp Verisign trên toàn thế giới nếu cần thiết để cung cấp các Sản phẩm và Dịch vụ được bảo hiểm của chúng tôi, cho việc quản trị tài khoản, bán hàng và tiếp thị, hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật, và phát triển kinh doanh và sản phẩm. Tất cả nhân viên và nhà thầu của chúng tôi được yêu cầu tuân theo chính sách bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu của chúng tôi khi xử lý thông tin cá nhân.
 • Trường hợp chúng tôi cần thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết với quý vị hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của quý vị trước khi ký hợp đồng.
 • Để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của việc kinh doanh, các Sản phẩm và Dịch vụ được bảo hiểm của chúng tôi hoặc Trang web được bảo hiểm.
 • Khi chúng tôi thấy cần bảo vệ lợi ích của quý vị (hoặc lợi ích của người khác).
 • Trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng hoặc cho các mục đích chính thức.
 • Liên quan đến việc bán, sáp nhập, mua lại hoặc tổ chức lại hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Một giao dịch như đã nói có thể liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân cho người mua tiềm năng hoặc thực tế, hoặc nhận nó từ người bán. Thực hành Verisign luôn cố gắng mang đến sự bảo vệ thích hợp cho thông tin trong các loại giao dịch này.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và bảo vệ Verisign và những người khác. Cụ thể, chúng tôi có thể được yêu cầu sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân vì lý do pháp lý và tuân thủ, chẳng hạn như phòng ngừa, phát hiện hoặc điều tra tội phạm, phòng ngừa mất mát hoặc gian lận. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu kiểm toán nội bộ và bên ngoài của chúng tôi và nếu chúng tôi tin là cần thiết hoặc phù hợp: (i) theo luật pháp hiện hành, có thể bao gồm các luật bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (ii) để đáp ứng các yêu cầu từ tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các cơ quan công quyền và chính phủ khác, có thể bao gồm các cơ quan đó bên ngoài quốc gia cư trú của quý vị; (Iii) để thực thi hoặc áp dụng các quyền hợp đồng của chúng tôi; và (iv) để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của những người khác.
 • Vì mục đích tiếp thị. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị (bao gồm cookie - để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng xem Khoảng IX bên dưới) để hình thành quan điểm của quý vị về những gì chúng tôi nghĩ quý vị có thể muốn hoặc cần, hoặc những gì quý vị có thể quan tâm. Đây là cách chúng tôi quyết định sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi nào có thể phù hợp với quý vị (chúng tôi gọi đây là tiếp thị).
  • Trường hợp cần thiết cho mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của bên thứ ba (ví dụ: để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc doanh nghiệp của bên thứ ba hoặc tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi quý vị trong trường hợp quý vị đã mua hoặc đăng ký các sản phẩm hoặc dịch vụ Verisign tương tự) và lợi ích và quyền tự do cơ bản của quý vị không chồng chéo lên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
  • Quý vị có thể nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi nếu quý vị đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, chúng tôi đã xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự có thể phù hợp với quý vị và trong mỗi trường hợp, quý vị đã không từ chối nhận tiếp thị đó.
  • Chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý từ chối của quý vị trước khi chúng tôi tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị không giống với sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị đã mua từ chúng tôi trước đây hoặc nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bất kỳ công ty nào ngoài nhóm công ty Verisign vì mục đích tiếp thị.
  • Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi hoặc các bên thứ ba ngừng gửi tin nhắn tiếp thị cho quý vị bất cứ lúc nào. Nếu quý vị nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi, thông tin liên lạc sẽ chứa tùy chọn từ chối liên lạc sau này. Nếu quý vị nhận được thông tin tiếp thị từ một trong những đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc từ các nhà cung cấp truyền thông xã hội, quý vị nên từ chối trực tiếp với thực thể đó. Quý vị cũng có thể Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để từ chối sử dụng các chi tiết được đưa ra ở cuối Tuyên bố quyền riêng tư này.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho các thực thể khác ngoài Verisign cho mục đích kinh doanh. Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân, chúng tôi làm như vậy theo các yêu cầu về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Xin hãy xem Khoảng I.C. để biết thêm thông tin về các loại tiết lộ sau đây.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập thông tin đó, kể cả khi chúng tôi cân nhắc hợp lý rằng chúng tôi cần sử dụng thông tin đó vì lý do tương thích với mục đích ban đầu. Nếu chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích không liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị theo yêu cầu của pháp luật.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của quý vị mà quý vị không biết hoặc đồng ý khi điều này được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.