Thông báo Pháp lý

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

CHÚ Ý: VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY. SỬ DỤNG WEBSITE NÀY SẼ CHO BIẾT BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, XIN ĐỪNG SỬ DỤNG WEBSITE.

1.1 Thông báo Pháp lý, Sử dụng Trang Web

Chào mừng bạn đến Website này, được sở hữu và điều hành bởi Verisign và/hoặc công ty con, chi nhánh, hoặc công ty có liên quan của Verisign (trong toàn bộ Điều khoản Sử dụng này, “Verisign” dùng để chỉ chung cho VeriSign, Inc., cùng các công ty con, chi nhánh và các công ty liên quan) (“Website”). Verisign duy trì Trang Web dưới dạng một dịch vụ cho khách truy cập của mình, theo các điều khoản và điều kiện sau đây, liên quan đến việc sử dụng Trang Web ("Điều khoản Sử dụng"). Verisign bảo lưu quyền sửa đổi nội dung trên Trang Web và các Điều khoản Sử dụng định kỳ mà không cần thông báo trước.

1.1.1 Sử dụng Nội dung trên Trang Web

Bạn có thể xem, tải về và in nội dung từ Trang Web với các điều kiện sau đây: (a) nội dung chỉ có thể được sử dụng duy nhất cho mục đích thông tin mang tính chất cá nhân và phi thương mại; (b) nội dung không được sửa đổi hoặc thay đổi bằng bất kỳ cách nào; và (c) bạn đồng ý giữ lại tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu có trong tài liệu gốc trên bất kỳ bản sao nào của tài liệu. Bạn không được sao chép, tái xuất bản, hoặc công khai trưng bày, thực hiện hoặc phân phối, hoặc sử dụng các tài liệu hoặc nội dung của trang web này cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào hoặc thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc tác phẩm phái sinh nào dựa trên nội dung từ Trang Web.

Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng kỹ thuật đóng khung để kèm theo bất kỳ thương hiệu, logo hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang, hoặc biểu mẫu) của Verisign mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Verisign. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác sử dụng tên hoặc thương hiệu của Verisign mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Verisign. Bạn không được sử dụng bất kỳ logo hoặc đồ họa độc quyền hay thương hiệu nào khác của Verisign như là một phần của liên kết mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản. Mọi việc sử dụng các tài liệu này trên bất kỳ Website hay môi trường máy tính nối mạng nào khác cho mọi mục đích không được Verisign ủy quyền bằng văn bản đều bị cấm.

Bạn sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ nội dung nào trong Website. Mọi việc sử dụng trái phép đều dẫn đến chấm dứt việc cấp phép hoặc giấy phép được cấp bởi Verisign, và bạn phải ngay lập tức hủy mọi tài liệu đã in hoặc tải về.

Mọi tuyên bố chứa trong Trang Web liên quan đến triển vọng tương lai của Verisign đều là "tuyên bố nhìn về phía trước" theo luật Chứng khoán Liên bang. Có thể không có đảm bảo rằng kết quả trong tương lai sẽ đạt được và kết quả thực tế có thể khác xa dự báo, ước tính, và thông tin tóm tắt chứa trong Trang Web. Các yếu tố quan trọng có thể dẫn đến kết quả thực tế khác xa bao gồm nhưng không giới hạn trong các yếu tố được thảo luận trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) của Verisign.

1.1.2 Đánh giá, Nhận xét, Trao đổi Thông tin và Nội dung khác

Verisign không muốn nhận thông tin bí mật hoặc độc quyền từ bạn thông qua Trang Web này. Mọi tài liệu, thông tin, hoặc trao đổi thông tin khác mà bạn chuyển hoặc đăng lên Trang Web này sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Bạn có thể gửi nhận xét và cung cấp nội dung khác, miễn là nội dung đó không phải là khiêu dâm, bất hợp pháp, đe dọa, hoặc nói xấu và miễn là nội dung đó không xâm phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Ngoài ra, nội dung như vậy không được chứa virus phần mềm, thư gửi hàng loạt, thư gửi dây chuyền, hoặc bất kỳ hình thức "spam" nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc làm sai lạc về nguồn gốc của thông tin. Thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà bạn gửi cho Verisign với mục đích nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được xử lý theo quy định trong Tuyên bố Quyền riêng tư trực tuyến của Verisign dưới đây.

Bằng việc gửi nội dung hoặc thông tin, bạn cấp cho Verisign một quyền đã được trả phí đầy đủ, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, và có thể cấp phép phụ đầy đủ để sao chép, sử dụng, sửa đổi, công bố, điều chỉnh, biên dịch, tạo ra tác phẩm phái sinh, phân phối, và hiển thị nội dung như vậy, dù một mình hay kết hợp với các sản phẩm và dịch vụ của Verisign, trên toàn thế giới trong bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc định dạng nào. Bằng việc gửi nội dung hoặc thông tin, bạn cũng trình bày và bảo đảm rằng thông tin hoặc nội dung là chính xác; bạn sở hữu hoặc có quyền sử dụng và gửi thông tin hoặc nội dung mà bạn gửi; và việc sử dụng nội dung sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc gây tổn thương cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại đến nhân viên, luật sư, và các đại lý của Verisign ("Bên được bồi thường") đối với tất cả các khiếu nại, phí tổn, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí, và thiệt hại, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Bên được bồi thường có thể phải gánh chịu do nội dung hoặc thông tin mà bạn cung cấp.

1.1.3 Sản phẩm và Dịch vụ do Verisign Cung cấp trên Trang Web

Verisign cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trên Trang Web. Khi bạn đăng ký để nhận được một sản phẩm hoặc dịch vụ từ Verisign trên Trang Web, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện thỏa thuận cụ thể áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang Web đều được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận áo dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Trừ khi có quy định trong thỏa thuận đó, Verisign không đảm bảo rằng bất kỳ mô tả sản phẩm hoặc nội dung nào chứa trong Website này là chính xác, được cập nhật, đáng tin cậy, đầy đủ, hoặc không có sai sót.

1.1.4 Thông tin Bằng sáng chế

Verisign sở hữu một hoặc nhiều bằng sáng chế Hoa Kỳ và quốc tế áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên và/hoặc cung cấp thông qua Trang Web này. Các phát minh có bằng sáng chế là tài sản độc quyền của Verisign, và Verisign bảo lưu mọi quyền trong các phát minh như vậy chưa được quy định cụ thể trong bất kỳ thỏa thuận nào hoặc trong các Điều khoản Sử dụng này. Trang nhãn bằng sáng chế ảo của Verisign là: www.verisignpatents.com

1.1.5 Thông tin Bản quyền

Trang Web và nội dung trong Trang Web là tài sản của Verisign hoặc các nhà cung cấp của Verisign và được bảo vệ bởi luật bản quyền Hoa Kỳ và các quy ước quốc tế. Việc biên soạn, tổ chức, và hiển thị nội dung cũng như tất cả các ứng dụng phần mềm được sử dụng trên và liên kết với Trang Web này là tài sản độc quyền của Verisign. Verisign bảo lưu mọi quyền trong Trang Web và các nội dung của nó chưa được quy định cụ thể trong bất kỳ thỏa thuận nào với Verisign hoặc trong các Điều khoản Sử dụng.

1.1.6 Khiếu nại Bản quyền

Verisign tôn trọng sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng thực hiện theo Thông báo và Quy trình Thực hiện Khiếu nại Vi phạm Bản quyền của chúng tôi.

Vui lòng xem lại Chính sách Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ ("DMCA").

1.1.7 Thông tin Thương hiệu

VERISIGN và các dấu hiệu khác được thể hiện trên trang web của chúng tôi là các thương hiệu đã đăng ký của Verisign tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Các dấu hiệu khác của Verisign, đồ họa, logo, tiêu đề trang, biểu tượng nút, và các đoạn script được ghi trên Trang Web là các nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu, và hình thức thương mại của Verisign và là tài sản duy nhất và độc quyền của Verisign. Các nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu, và hình thức thương mại của Verisign không được sử dụng theo bất kỳ cách nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, theo bất kỳ cách nào gây tai tiếng hoặc làm mất thể diện của Verisign, và liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào không được tài trợ, ủng hộ, hoặc tạo ra bởi Verisign. Mọi thương hiệu khác không thuộc sở hữu của Verisign hay công ty con của Verisign mà xuất hiện trên trang web này đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng, họ có thể có hoặc có thể không được liên kết với, liên quan đến, hoặc được tài trợ bởi Verisign hay các công ty con của Verisign.

1.1.8 Tuyên bố Quyền riêng tư

Bởi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã xây dựng Tuyên bố Quyền riêng tư này để thông báo cho bạn các quy định về quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể xem Tuyên bố Quyền riêng tư của Verisign tại địa chỉ sau: https://www.verisign.com/privacy-center/index.xhtml.

1.1.9 Các Trang Web và Thông tin của Bên thứ ba

Trang Web có thể cung cấp siêu liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc quyền truy cập vào nội dung của bên thứ ba. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang Web này. Verisign chưa đánh giá tất cả các trang web của bên thứ ba, và không kiểm soát, xác nhận, hoặc bảo lãnh nội dung được tìm thấy trong các trang web đó. Bạn đồng ý rằng Verisign không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về các trang web đó hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, hoặc tài liệu của họ, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, liên kết, tài nguyên, hoặc dịch vụ nào được liên kết với một trang web của bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý rằng nếu bạn truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết đến Trang Web này, bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro, và Verisign không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc bạn sử dụng nội dung của bên thứ ba. Liên kết và quyền truy cập vào các trang web này chỉ được cung cấp để cho bạn thuận tiện.

Mọi liên kết đến Website NASDAQ để xem giá cổ phiếu hiện hành của Verisign chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích kinh doanh. Verisign không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc chậm trễ nào trong trích dẫn về giá cổ phiếu của công ty, hoặc bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp trên hoặc thông qua Website NASDAQ, hoặc về bất kỳ hành động nào mà bạn có thể thực hiện dựa vào trích dẫn đó.

1.1.10 Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ VERISIGN, TẤT CẢ NỘI DUNG, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM, VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE NÀY ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. VERISIGN CÙNG CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ CẤP PHÉP CỦA VERISIGN TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM. BẠN CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA NÓ, VÀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI VERISIGN TRÊN TRANG WEB CHO VIỆC ÁP DỤNG VÀ SỬ DỤNG DỰ ĐỊNH CỦA BẠN. VERISIGN KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA NÓ, HOẶC CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ MÀ VERISIGN CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN. THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẤT KỲ THỎA THUẬN NÀO GIỮA BẠN VÀ VERISIGN, THÌ VERISIGN, CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ CẤP PHÉP CỦA VERISIGN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, HOẶC TRỪNG PHẠT NÀO, NGAY CẢ KHI VERISIGN, CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ NHÀ CẤP PHÉP CỦA VERISIGN ĐÃ ĐƯỢC BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. MỘT SỐ LUẬT TIỂU BANG NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG VỚI BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ NHỮNG TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ, HOẶC HẠN CHẾ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

1.1.11 Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại đến nhân viên, luật sư, và các đại lý của Verisign (”Bên được bồi thường”) đối với tất cả các khiếu nại, phí tổn, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí, và thiệt hại, bao gồm phí luật sư hợp lý, mà Bên được bồi thường có thể phải gánh chịu (i) liên quan đến việc bạn sử dụng Website hoặc bất kỳ website được dẫn siêu liên kết nào hoặc (ii) do nội dung bạn cung cấp.

1.1.12 Luật áp dụng

Tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Website này đều được điều chỉnh bởi luật liên bang Hoa Kỳ hoặc luật của các Tiểu bang nơi Website cụ thể mà bạn đang xem được lưu trữ, bất kể xung đột với các nguyên tắc của luật. Mọi hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Website đều sẽ được khởi tố tại một tòa án tiểu bang hoặc liên bang trong vùng tài phán nơi Website cụ thể mà bạn đang xem được lưu trữ.

Nếu có một quyết định rằng bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của Điều khoản Sử dụng và Điều khoản Sử dụng này sẽ được coi là được chỉnh sửa đến mức độ tối thiểu cần thiết để làm cho nó có giá trị và có thể thi hành.

1.1.13 Hành vi Nguy hiểm

Mọi câu hỏi liên quan đến hành vi nguy hiểm trong các TLD được quản lý bởi Verisign xin gửi cho Verisign theo địa chỉ:

Email: abuse@verisign.com

Dịch vụ Khách hàng Verisign
VeriSign, Inc.
12061 Bluemont Way
Reston, Virginia 20190

1.1.14 Thông tin Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc về Điều khoản Sử dụng, vui lòng liên hệ với Verisign.