DỊCH VỤ TÌM KIẾM TÊN MIỀN VERISIGN® ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 7 năm 2020

Các Điều khoản Dịch vụ này (gọi chung là các "Điều khoản" này) tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa VeriSign, Inc. (gọi là “Verisign”, “bởi chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và bạn (gọi là “bạn”, “của bạn” hoặc “người dùng cuối”) chi phối việc bạn truy cập và sử dụng dịch vụ tìm kiếm tên miền của Verisign được cung cấp thông qua trang web verisign.com hoặc bất kỳ trang web Verisign nào có tham chiếu các Điều khoản này (“Dịch vụ”). Dịch vụ này cho phép bạn (i) kết nối trực tiếp với Dịch vụ và gửi các truy vấn tìm kiếm đến Verisign, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông tin Cá nhân (như được mô tả trong Mục 4 (Quyền riêng tư) bên dưới), mà bạn đã chọn cung cấp, chẳng hạn như là họ và tên của bạn, và/hoặc (ii) kết nối với Dịch vụ bằng thông tin xác thực của bạn từ ứng dụng mạng xã hội của bên thứ ba như Facebook, Instagram, LinkedIn hoặc Twitter, nếu chức năng đăng nhập đó được Verisign cung cấp (mỗi ứng dụng đó được gọi là “Ứng dụng Mạng xã hội”), để cho phép Verisign sử dụng các thông tin khác có trong thông tin hồ sơ Ứng dụng Mạng xã hội của bạn. Bất kỳ dữ liệu nào được cung cấp: trực tiếp thông qua kết nối với Dịch vụ như được mô tả trong mục (i) ở trên, và (ii) thông qua kết nối với Ứng dụng Mạng xã hội được mô tả trong (ii) ở trên sẽ được gọi chung là “Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền” và sẽ được dùng để cho phép bạn: (a) kiểm tra tính khả dụng của các tên miền trong một hoặc nhiều tên miền cấp cao .com, .net, .tv và/hoặc .cc và/hoặc các tên miền cấp cao khác có thể được Verisign cung cấp tùy theo thời điểm và (b) nhận danh sách các đề xuất tên miền dựa trên Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền (gọi chung là “Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền”).

ĐÂY LÀ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẠN THỪA NHẬN RẰNG MÌNH ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC VỀ MẶT PHÁP LÝ BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, CŨNG NHƯ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC THỎA THUẬN KHÁC ĐƯỢC KẾT HỢP RÕ RÀNG BẰNG CÁCH THAM CHIẾU VÀ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH HOẶC THÔNG BÁO PHÁP LÝ MÀ CHÚNG TÔI PHÁT HÀNH HOẶC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY YÊU CẦU SỬ DỤNG TRỌNG TÀI PHÂN XỬ RÀNG BUỘC TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN ĐỂ GIẢI QUYẾT TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP PHÁT SINH THEO ĐÓ, THAY VÌ ÁP DỤNG XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC KHIẾU KIỆN TẬP THỂ.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, XIN ĐỪNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ VÔ HIỆU KHI BỊ CẤM.

BẢNG MỤC LỤC

1. Khả năng đủ điều kiện 2. Cấp giấy phép 3. Các hạn chế về Cấp giấy phép 4. Quyền riêng tư 5. Ứng dụng Mạng xã hội 6. Trách nhiệm Người dùng 7. Sở hữu Trí tuệ 8. Điều khoản; Chấm dứt; Sửa đổi; Tạm ngừng; Đình chỉ 9. Phản hồi 10. Các thay đổi về Điều khoản Dịch vụ 11. Điều khoản miễn trừ 12. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý 13. Bồi thường 14. Nội dung khác

1. Khả năng đủ điều kiện

Dịch vụ này được chủ định chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (i) bạn từ 18 tuổi trở lên và có năng lực ký kết hợp đồng; và (ii) nếu bạn đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một thực thể, bạn có thẩm quyền ràng buộc thực thể đó với các Điều khoản này. Dịch vụ này được kiểm soát và cung cấp bởi Verisign từ Hoa Kỳ. Verisign không đưa ra tuyên bố nào và từ chối rõ ràng rằng Dịch vụ này sẽ phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các vùng tài phán hoặc địa điểm khác.

2. Cấp giấy phép

2.1 Truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Theo các Điều khoản này, Verisign theo đây cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi, hạn chế để truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ để: (i) gửi Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền đến Dịch vụ; và (ii) chỉ sử dụng Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền liên quan đến việc đăng ký một hoặc nhiều tên miền.

2.2 Sử dụng Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền.

Bạn cấp cho Verisign một giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại để sử dụng, tái tạo và truyền Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền (bao gồm bất kỳ Thông tin Cá nhân nào (như được định nghĩa trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi) có trong đó) và được mô tả trong Mục 4 (Quyền riêng tư) bên dưới liên quan đến: (i) việc cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo ra Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền; và (ii) việc Sử dụng Dữ liệu (như được định nghĩa trong Mục 4 (Quyền riêng tư) bên dưới).

3. Các hạn chế về Cấp giấy phép

Theo đây bạn tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng bạn sẽ: (i) chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại khi không bị pháp luật nghiêm cấm và tuân thủ Mục 2.1 ở trên; và (ii) KHÔNG sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở (a) thuê, cho thuê, cấp phép lại, bán, chuyển nhượng, chuyển giao, phân phối lại, lưu trữ hoặc khai thác thương mại theo cách khác Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (b) sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, tháo rời, biên dịch ngược, cố gắng tìm mã nguồn hoặc đảo ngược bất kỳ phần nào của Dịch vụ; (c) truy cập Dịch vụ để xây dựng một dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh; (d) trừ khi được cung cấp rõ trong tài liệu này, sao chép, tái tạo, phân phối, tái bản, tải xuống, đăng tải, hiển thị hoặc truyền bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền; (e) tải lên, truyền hoặc phân phối bất kỳ virus máy tính, sâu hoặc bất kỳ phần mềm nào hoặc cố gắng truy cập trái phép để can thiệp, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc sửa đổi, hoặc làm gián đoạn máy tính hoặc mạng truyền thông, thiết bị cầm tay, thiết bị di động, dữ liệu, bất kỳ phần nào của Dịch vụ, (các) máy chủ mà Dịch vụ được lưu trữ, bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ hoặc bất kỳ hệ thống, thiết bị hoặc tài sản nào khác; (f) truy cập (hoặc cố gắng truy cập) Dịch vụ bằng các phương tiện khác ngoài giao diện trang web do Verisign cung cấp; (g) xóa, che khuất hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo quyền sở hữu nào (bao gồm bản quyền và thông báo thương hiệu); (h) phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào bảo mật hoặc chức năng của Dịch vụ hoặc các tính năng thực thi các giới hạn sử dụng Dịch vụ; (i) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (j) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu; hoặc (k) chạy bất kỳ tiến trình nào cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ (bao gồm cả bằng cách đặt tải lượng không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ).

4. Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ điều đó. Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi chi phối việc xử lý tất cả Thông tin Cá nhân được thu thập từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, có thể bao gồm tên, họ, ngày và giờ truy vấn tìm kiếm tên miền, địa chỉ IP, thông tin vị trí địa lý, thông tin Ứng dụng Mạng xã hội (bao gồm sở thích của người dùng, dữ liệu danh mục kinh doanh, email, giới tính, kỹ năng và tên hiệu mạng xã hội), cùng với bất kỳ Thông tin Cá nhân nào khác có trong mọi Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền và các thông tin mà Verisign có thể lấy được thông qua Ứng dụng Mạng xã hội (nếu chức năng đăng nhập như vậy được Verisign cung cấp). Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền là thông tin tổng hợp và không được liên kết với bất kỳ Thông tin Cá nhân nào (ngoài thông tin bạn có thể đã gửi như một phần của quá trình tìm kiếm tên miền (ví dụ như họ và tên của bạn) hoặc thông tin thu được thông qua Ứng dụng Mạng xã hội (nếu chức năng đăng nhập như vậy được Verisign cung cấp).

Vui lòng xem kỹ Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn trước khi truy cập Dịch vụ.

Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền được thu thập qua Dịch vụ sẽ được sử dụng như mô tả chung trong Tuyên bố Quyền riêng tư của chúng tôi và cụ thể hơn nhằm (gọi chung là “Sử dụng Dữ liệu”):

  • Cung cấp Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền có liên quan, được cá nhân hóa để phản hồi lại Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền được cung cấp cho Dịch vụ hoặc được Dịch vụ truy cập thông qua Ứng dụng Mạng xã hội (nếu chức năng đăng nhập như vậy được Verisign cung cấp);
  • Chẩn đoán các vấn đề với và/hoặc cải thiện Dịch vụ;
  • Thu thập thông tin tổng hợp, rộng rãi để giúp Verisign hiểu được các mối quan tâm của người dùng cuối;
  • Tiếp thị Dịch vụ cho những người dùng cuối tiềm năng khác;
  • Cải thiện hiệu suất của Dịch vụ;
  • Xác thực, sửa đổi, nâng cao và/hoặc cải thiện bất kỳ sản phẩm, dịch vụ và/hoặc dữ liệu nào của Verisign, bao gồm cả Dịch vụ và Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền; và
  • Đánh giá liệu việc đăng ký tên miền mới có đầy đủ hay chưa do việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc cố lấy Thông tin Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của hoặc về trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacystatement@verisign.com.

5. Ứng dụng Mạng xã hội

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến và/hoặc sử dụng chức năng từ Ứng dụng Mạng xã hội (nếu chức năng đăng nhập như vậy được Verisign cung cấp), bao gồm chức năng cho phép bạn kết nối với Dịch vụ bằng thông tin xác thực tên người dùng và mật khẩu của bạn cho Ứng dụng Mạng xã hội để cho phép Dịch vụ cung cấp cho bạn Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền do Verisign thu được thông qua dữ liệu hồ sơ có trong Ứng dụng Mạng xã hội. Bạn hiểu và đồng ý rằng: (i) Verisign không kiểm soát bất kỳ chức năng nào của Ứng dụng Mạng xã hội; (ii) bất kỳ việc sử dụng thông tin nào của Ứng dụng Mạng xã hội mà nó thu thập được từ bạn đều chịu sự điều chỉnh bởi các chính sách quyền riêng tư, điều khoản dịch vụ của Ứng dụng Mạng xã hội cũng như các cài đặt của bạn trên Ứng dụng Mạng xã hội đó; (iii) bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét các chính sách quyền riêng tư, điều khoản dịch vụ của Ứng dụng Mạng xã hội và các cài đặt của bạn trên Ứng dụng Mạng xã hội đó; và (iv) Verisign không chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư, các điều khoản, điều kiện hoặc bất cứ hoạt động hoặc chức năng nào khác được cung cấp bởi Ứng dụng Mạng xã hội bất kỳ.

6. Trách nhiệm Người dùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về: (i) việc thực hiện mọi dàn xếp cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bao gồm, nếu có thể, việc đảm bảo máy tính của bạn và/hoặc thiết bị di động được hỗ trợ có phần mềm hoặc kết nối internet đầy đủ; (ii) bất kỳ và mọi chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí dữ liệu di động hoặc internet mà bạn có thể phải chịu trong khi truy cập và sử dụng Dịch vụ; (iii) mọi chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ, gắn liền hoặc liên quan đến việc đăng ký tên miền được đề xuất hoặc liệt kê trong Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ; và (iv) đảm bảo rằng bất kỳ tên miền nào bạn đăng ký do sử dụng Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ đều không vi phạm bất kỳ thương hiệu hoặc tài sản trí tuệ nào khác của bên thứ ba.

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba khác mà Verisign không kiểm soát hoặc duy trì. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các quy định về quyền riêng tư hoặc bất kỳ hoạt động nào khác của trang web hoặc dịch vụ bất kỳ của bên thứ ba nào.

7. Sở hữu Trí tuệ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Verisign và đơn vị cấp phép của họ sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản quyền, thương hiệu, dấu hiệu dịch vụ, bao bì thương mại, tên thương mại, tên công ty, logo, phát minh, bằng sáng chế, ứng dụng bằng sáng chế, phần mềm, bí quyết và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác (cho mọi bản chất và tính chất có trên toàn cầu và được chỉ định) đã đăng ký và chưa đăng ký tại Hoa Kỳ và nước ngoài có trong và đối với Dịch vụ, Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền, Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền và toàn bộ nội dung, tài liệu, tính năng, chức năng của chúng (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, công nghệ, phương pháp, nội dung, hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh, và thiết kế, lựa chọn và sắp xếp theo đó) và các dịch vụ khác có trong hoặc có sẵn theo cách khác cho bạn thông qua Dịch vụ hoặc Verisign (“Công việc Verisign”) và Phản hồi (như được định nghĩa trong Mục 9 bên dưới) và theo đây không có quyền nào ở trên được chuyển giao cho bạn.

8. Điều khoản; Chấm dứt; Sửa đổi; Tạm ngừng; Đình chỉ

Các Điều khoản này sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên bạn truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ và sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ miễn là bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ, trừ khi bị chấm dứt như được nêu trong Mục này. Verisign có thể chấm dứt giấy phép của bạn theo Mục 2.1 ở trên vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo, toàn quyền theo quyết định của mình, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn không tuân thủ các Điều khoản này, bất kỳ và tất cả các thỏa thuận khác được kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu, cũng như bất kỳ và tất cả các chính sách hoặc thông báo pháp lý khác mà chúng tôi phát hành liên quan đến Dịch vụ. Các điều khoản trong các Mục 4, 7, 8, 9 và 11 đến 14 của các Điều khoản này sẽ tồn tại khi chấm dứt giấy phép của bạn theo Mục 2.1. Verisign bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó vào bất cứ lúc nào, toàn quyền theo quyết định của mình có hoặc không có thông báo cho bạn.

9. Phản hồi

Bạn có thể lựa chọn, hoặc chúng tôi có thể mời bạn, để gửi nhận xét, đề xuất hoặc ý tưởng về Dịch vụ, bao gồm cả cách cải thiện Dịch vụ (“Phản hồi”). Bằng cách gửi bất kỳ Phản hồi nào, bạn đồng ý rằng các nội dung bạn gửi đều là tự nguyện, không phải trả tiền, không được yêu cầu và không hạn chế, và sẽ không khiến Verisign phải chịu bất kỳ ủy thác hoặc nghĩa vụ nào khác.

10. Các thay đổi về Điều khoản Dịch vụ

Verisign có thể cập nhật các Điều khoản này tùy theo thời điểm. Khi có cập nhật, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại ngày “cập nhật lần cuối” ở phần đầu các Điều khoản này. Verisign không chịu trách nhiệm thông báo những thay đổi về các Điều khoản này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản này cũng như tất cả các tài liệu khác được kết hợp bằng cách tham chiếu, để được cập nhật định kỳ. Đối với những thay đổi về các Điều khoản này mà chúng tôi coi là quan trọng, chúng tôi sẽ nỗ lực đặt một thông báo nổi bật trên trang chủ của Dịch vụ về các thay đổi đó. Nếu bất cứ lúc nào bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

11. Điều khoản miễn trừ

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CÁC CÔNG VIỆC VERISIGN (BAO GỒM CẢ DỊCH VỤ) ĐƯỢC VERISIGN CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, “NHƯ THỰC TRẠNG”, “NHƯ CÓ SẴN”, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM NÀO. VERISIGN TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC PHẢN HỒI, KẾT QUẢ VỀ HIỆU SUẤT (BAO GỒM KHẢ NĂNG SẴN CÓ CỦA TÊN MIỀN), NỖ LỰC CHUYÊN MÔN, HOẶC CÁC CÔNG VIỆC VERISIGN (BAO GỒM DỊCH VỤ) SẼ: (A) KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC; (B) KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; HOẶC (C) KHÔNG CÓ NỘI DUNG XÚC PHẠM, KHÔNG ĐỨNG ĐẮN HOẶC PHẢN CẢM KHÁC, HOẶC VIỆC BẠN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DỰA TRÊN DỮ LIỆU TÌM KIẾM TÊN MIỀN SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ THƯƠNG HIỆU HOẶC TÀI SẢN TRÍ TUỆ NÀO CỦA BÊN THỨ BA KHÁC.

12. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý

12.1 TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VERISIGN HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HÃNG, HOẶC CÁC VIÊN CHỨC, THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP, NGƯỜI KẾ THỪA VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA HÃNG HOẶC CỦA HỌ (GỌI CHUNG LÀ “CÁC BÊN VERISIGN”) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VỀ MỌI THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, RĂN ĐE, TRỪNG PHẠT HOẶC HẬU QUẢ PHÁT SINH THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CÔNG VIỆC VERISIGN (BAO GỒM CẢ DỊCH VỤ) HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI DO MẤT CÔNG VIỆC LÀM ĂN, LỢI NHUẬN, UY TÍN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI THẾ KINH TẾ KHÁC), TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP CHO DÙ DỰA TRÊN LUẬT ĐỊNH, BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, SAI SÓT HAY BẤT KỲ HỌC THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, VÀ CHO DÙ VERISIGN CÓ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.

12.2 TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VERISGN HOẶC CÁC BÊN VERISIGN ĐỀU KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP NÀO PHÁT SINH THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CÔNG VIỆC VERISIGN (BAO GỒM CẢ DỊCH VỤ) HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ-LA MỸ (100 ĐÔ-LA).

12.3 BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VERISIGN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ MỌI SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT, TẠM NGỪNG HOẶC ĐÌNH CHỈ TẤT CẢ HOẶC MỘT PHẦN DỊCH VỤ THEO ĐÓ.

13. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không làm phương hại đến Các Bên Verisign khỏi và đối với mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, hình phạt, tổn thất, chi phí hoặc phí tổn (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) việc bạn vi phạm các Điều khoản này (ii) việc bạn sử dụng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn gửi Dữ liệu Tìm kiếm Tên miền), (iii) việc bạn sử dụng Công việc Verisign (bao gồm cả Dịch vụ), ngoài những gì được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản này; và (iv) việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Dịch vụ, bao gồm Dữ liệu Kết quả Tìm kiếm Tên miền.

14. Nội dung khác

14.1 Trường hợp Bất khả kháng

Không giới hạn các Mục 11, 12 và 13 ở trên, Verisign sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm đối với bạn trong phạm vi bất kỳ thất bại hoặc chậm trễ nào do hoặc là kết quả từ các hành vi hoặc tình huống nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Verisign, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, tấn công mạng, vụ nổ, hành động của chính phủ, chiến tranh, xâm lược hoặc chiến sự (dù có tuyên bố chiến tranh hay không), các mối đe dọa hoặc hành động khủng bố, bạo loạn hoặc bất ổn dân sự khác, tình trạng khẩn cấp quốc gia, cách mạng, nổi dậy, dịch bệnh, tê liệt, đình công hoặc tranh chấp lao động khác (dù có hoặc không liên quan đến lực lượng lao động của chúng tôi), hoặc các hạn chế hay chậm trễ ảnh hưởng đến nhà vận chuyển, nhà sản xuất hoặc không có khả năng hay chậm trễ trong việc cung cấp nguyên liệu, vật liệu thỏa đáng hay thích hợp, hoặc sự cố viễn thông hay mất điện.

14.2 Luật điều chỉnh; Tranh chấp

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Commonwealth of Virginia, trừ khi xung đột với các quy định của luật pháp.

BẠN VÀ VERISIGN ĐỒNG Ý RẰNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CŨNG NHƯ TÒA ÁN DUY NHẤT VÀ DÀNH RIÊNG CHO BẤT KỲ VÀ MỌI TRANH CHẤP VÀ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁCH THỨC HOẶC PHÁT SINH NÀO TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY PHẢI LÀ PHÂN XỬ TRỌNG TÀI CHUNG CUỘC VÀ RÀNG BUỘC, THAY VÌ XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN HOẶC KHIẾU KIỆN TẬP THỂ.

Verisign hoặc bạn có thể yêu cầu bất kỳ tranh chấp nào giữa Verisign và bạn về hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm các Công việc Verisign và/hoặc các Điều khoản này phải được giải quyết bằng trọng tài phân xử áp dụng Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA) tại New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ, với điều kiện là những điều quy định ở trên không được ngăn cản Verisign tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tạm thời tại tòa án có thẩm quyền. Phán quyết về hình phạt có thể được thực hiện ở bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, KHÔNG CÓ BẤT KỲ PHÂN XỬ TRỌNG TÀI HOẶC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC PHÉP THAM GIA VÀO BẤT KỲ VỤ VIỆC PHÂN XỬ TRỌNG TÀI HOẶC KHIẾU NẠI NÀO KHÁC, CŨNG NHƯ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI PHÂN XỬ TẬP THỂ.

14.3 Không chuyển nhượng

Các Điều khoản này, cũng như tất cả các quyền và giấy phép được cấp dưới đây, đều không được phép chuyển nhượng hoặc chuyển giao bởi bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Verisign, nhưng có thể được Verisign chuyển giao mà không hạn chế. Mọi nỗ lực chuyển nhượng của bạn mà không có văn bản đồng ý trước của Verisign đều vô hiệu.

14.4 Không có người thụ hưởng bên thứ ba

Các Điều khoản này không và không nhằm mục đích trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác ngoài bạn.

14.5 Thông báo

Đến Bạn. Chúng tôi có thể cung cấp bất kỳ thông báo nào cho bạn theo các Điều khoản này bằng cách đăng lên (các) trang web lưu trữ Dịch vụ. Thông báo chúng tôi đăng tải sẽ có hiệu lực vào ngày đăng.

Đến Chúng tôi. Để thông báo cho chúng tôi theo các Điều khoản này, bạn phải liên hệ với chúng tôi như sau: Bất kỳ thông báo nào như vậy có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc qua thư bảo đảm (trả trước bưu phí), dịch vụ chuyển phát qua đêm được quốc tế công nhận (như Federal Express hoặc DHL), hoặc đơn vị chuyển phát nhanh. Thông báo sẽ được coi là đã tiếp nhận khi giao bởi cá nhân hoặc giao bằng chuyển phát nhanh, vào ngày làm việc thứ hai sau ngày thông báo được gửi qua đêm, hoặc vào ngày làm việc thứ năm sau ngày gửi thông báo qua thư bảo đảm. Một trong hai Bên có thể thay đổi địa chỉ mà thông báo sẽ được gửi đến bằng văn bản thông báo (không bao gồm email) cho Bên kia.

Thông báo đến VeriSign, Inc.
Attn: General Counsel
12061 Bluemont Way
Reston, VA 20190
Hoa Kỳ

14.6 Toàn bộ thỏa thuận; Tính hiệu lực từng phần; Không từ bỏ

Các Điều khoản này, cũng như bất kỳ và tất cả các thỏa thuận khác được kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu, và bất kỳ cũng như tất cả các chính sách hoặc thông báo pháp lý khác mà chúng tôi công bố liên quan đến Dịch vụ sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Verisign liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc vô hiệu bởi tòa án có thẩm quyền, thì sự vô hiệu của quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các quy định còn lại trong các Điều khoản này, mà sẽ vẫn còn hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này phải được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác, và việc Verisign không khẳng định bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc quy định nào sẽ chỉ có hiệu lực khi được lập bằng văn bản và có chữ ký của người đại diện được ủy quyền của Verisign.

© Bản quyền 2020 Verisign, Inc. Mọi quyền đã được bảo lưu.