Verisign Public DNS Hizmet Koşulları

Bu Hizmet Koşulları, Hizmetten faydalanma koşullarınızı belirler ve VeriSign Inc. ve İştirakleriyle (hep beraber "Verisign") sizin aranızda yasal açıdan bağlayıcı bir sözleşmeyi teşkil eder. Hizmetin bir kısmı veya tamamını kullanarak, işbu Hizmet Koşullarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Siz ve Verisign münferiden "Taraf", müştereken "Taraflar" olarak da anılabilirsiniz.

1. Tanımlar.

1.1 "İştirak", her bir Taraf açısından, doğrudan veya dolaylı olarak, söz konusu tarafı kontrol eden, söz konusu tarafça kontrol edilen ya da söz konusu tarafla ortak kontrol altında bulundurulan herhangi bir kuruluşu ifade eder.

1.2 “Veri Denetleyicisi”, o anda yürürlükte olan Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtildiği anlamdadır.

1.3 “Veri Koruma Mevzuatı”, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, Kişisel Verilerin uygun şekilde işlenmesi, gizliliği ve kullanımıyla ilgili Birleşik Krallık ve/veya Avrupa Birliği’nde geçerli olan yasalar anlamına gelir: (a) Birleşik Krallık’ta; Veri Koruma Yasası 1998, Genel Veri Koruma Mevzuatı (AB) 2016/679 (“GVKM”) ve/veya ulusal yasa ya da mevzuatlara karşılık gelen veya bunların dengi olan tüm yasa ve mevzuatlar (“Yeniden Gözden Geçirilmiş BK Veri Koruma Kanunu”) ve b) Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerde; geçerli olması durumunda Direktif 95/46/EC ya da GVKM ve bu yasa veya mevzuatların herhangi birini yürürlüğe koyan ya da bunlarla ilgili tüm üye ülkenin yasa ve mevzuatları veya c) geçerli olması durumunda, GVKM ya da Yeniden Gözden Geçirilmiş BK Veri Koruma Kanunu yerine geçen tüm yasalar (ve/veya bunlarla ilgili ya da bunlara denk tüm ulusal yasa ya da mevzuatlar).

1.4 "Geribildirim", çevrimiçi forumlar, e-posta, telefon, çevrimiçi ve/veya yüzyüze anketler ve araştırmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir ortam veya forum aracılığıyla Hizmet'e dair olarak Verisign'a sağlayabileceğiniz her türlü geribildirim, yorum, soru, öneri ve fikirleri ifade eder.

1.5 “Fikri Mülkiyet Hakları”, Birleşik Devletler ve yabancı ülke telif hakları (kullanım, çoğaltma, düzenleme, dağıtma, umuma sunma ve telif haklı eseri umuma sergileme hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), veritabanı hakları, ticari markalar (ticari takdim şekli, ticari adlar, hizmet markaları, kurumsal isim ve logolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), buluşlar, patentler (yapmak, kullanmak, satışa sunmak ve satmak hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), patent başvuruları, yazılım, bellenim, know-how, ticari sırlar, manevi haklar ve her türden benzeri nitelikteki mülkiyet haklarının korunma şekilleri veya hakları ile ilişkili olarak şu ana kadar bilinen veya bundan sonra var olacak olan tüm hakları ifade eder, ki bu haklar sayılmış olan unsurların kaydına yönelik başvurular dahil olmak üzere kayıtlı olsun veya olmasın dünya genelinde bir şekilde tasarlanmış ve mevcut olan ürünlere yöneliktir.

1.6 "İnternet Protokol Adresi" veya "IP Adresi", bir bilgisayar ağına katılmış olan ve iletişim için İnternet protokolünü kullanan her cihaza (ör. bilgisayar, yazıcı) atanmış olan sayısal bir etiketi ifade eder. İki tip İnternet Protokolü (IP) mevcuttur: IP Versiyon 4 (ör. 172.16.254.1) ve IP Versiyon 6 (ör. 2001:2001:2001:2001:0001:0001:0001:0001).

1.7 “Kişisel Veriler”, yürürlükte olan Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtildiği anlamdadır

1.8 “Genele Açık DNS IP Adresleri”, (a) 64.6.64.6, (b) 64.6.65.6, (c) 2620:74:1b::1:1 ve (d) 2620:74:1c::2:2 anlamına gelir.

1.9 "Hizmet" Geribildirimlerin gönderilmek üzere kullanıldığı her türlü araç, özellik, işlev ve forumlar dahil Verisign Public DNS Hizmetini ifade eder.

1.10 “Hizmet Verileri”, (a) Kişisel Veri (IP adresleri, alan adı sorguları ve coğrafi konumlandırma verileri) olarak varsayılabilecek bilgiler de dahil olmak üzere Hizmeti kullanımınızla (bir tüzel kişilikseniz bireysel kullanıcılarınızın Hizmeti kullanımıyla) ilgili Hizmet tarafından toplanan veri ve bilgiler ve (b) Hizmetin kullanımı, trafik yapıları ve kullanıcıların davranışlarıyla ilgili her türlü istatistiksel bilgi dahil olmak üzere Hizmet tarafından üretilen veri ve bilgiler.

1.11 "Verisign İçeriği", Verisign tarafından Hizmetle alakalı olarak hazırlanan kullanım kılavuzlarını, diğer belgeleri, teknik ve işletme kılavuzları ile özellikleri ifade eder.

2. Koşulların Kabulü. Hizmete erişim sağlamadan önce işbu Hizmet Koşullarında yer alan tüm şart ve koşulları okuyup, anlamalı ve kabul etmelisiniz. Lütfen bu Hizmet Koşullarını dikkatlice okuyun ve kendiniz için çıktısını alın ya da bir kopyasını kaydedin. Bu Hizmet Koşullarını bir kuruluş adına kabul ediyorsanız, söz konusu kuruluşu işbu Hizmet Koşulları ile bağlayacak yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu tip bir durumda "siz" ve "sizin" kelimeleri o kuruluş için de geçerli olacaktır. Söz konusu kuruluşu bağlamak adına yasal bir yetkiniz yoksa lütfen Hizmeti kullanmayın.

3. Lisansın Verilmesi. Verisign, işbu Hizmet Koşullarına tabi olmak ve Verisign tarafından sağlanan veya gönderilen her türlü talimat veya belgeler uyarınca, işbu belge ile size (a) Hizmete erişim ve kullanım amaçlarına yönelik olarak Genele Açık DNS IP Adreslerini kullanmaya ve (b) Hizmete erişim ve hizmeti kullanmaya yönelik münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilemez, atanamaz sınırlı bir hak ve lisans vermektedir.

4. Kısıtlamalar. Şunları yapamazsınız: (a) Verisign'ın yazılı onayı olmadan Hizmet kullanımına yönelik ücret talep etmek; (b) Hizmeti sağlayan yazılım veya sistemlere yönelik kaynak kodları kopyalamak, değiştirmek, dağıtmak, ters mühendisliğini yapmak, geri derlemek veya bunları ortaya çıkarmak için diğer girişimlerde bulunmak; (c) Verisign'ı, Hizmet'i veya Verisign tarafından sunulabilecek diğer ürün ve hizmetleri kötülemek; (d) Hizmeti çoğaltmak, çiftlemek, kopyalamak, yeniden satmak, yeniden dağıtmak veya Hizmeti başka şekillerde istismar etmek; (e) Hizmetin kullanımı üzerinden hizmet veya ürünün yedeğini oluşturmak veya oluşturmaya teşebbüs etmek; veya (f) Hizmeti başka bir hizmet veya ürünle birleştirmek.

5. Süre. İşbu Hizmet Koşullarının süresi Hizmete erişim sağladığınız ve/veya Hizmeti kullanmaya başladığınız tarihte başlayarak bu Hizmet Koşulları uyarınca fesih tarihine kadar devam eder.

6. Fesih. Hizmeti kullanmayı bırakarak herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Hizmet Koşullarını feshedebilirsiniz. Takdir yetkisi Verisign'da olmak üzere, Verisign'ın herhangi bir bildirimde bulunmadan ve bir neden göstermeden Hizmet kullanımınızı ya da erişiminizi kısmen ya da tamamen iptal edebileceğini veya askıya alabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Hizmet kullanımınızı veya erişiminizi kısmen veya tamamen iptal ettiğinden veya askıya aldığından dolayı Verisign'ın size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmiş sayılırsınız.

7. Değişiklikler.

7.1 Hizmet Koşullarında Yapılacak Değişiklikler. İşbu Hizmet Koşulları, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın Verisign tarafından değiştirilebilir, düzenlenebilir, bunlara ek yapılabilir veya güncellenebilir. Hizmet Koşullarının en güncel halini, Verisign web sitesinde bulunan Verisign Public DNS Hizmeti sayfasını ziyaret ederek istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Hizmet Koşullarının altında bulunan "Son Güncelleme" bilgisine bakarak işbu Hizmet Koşullarının en son ne zaman düzenlendiğini görebilirsiniz. Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, Hizmet Koşullarında yapılan her türlü değişiklik, düzenleme, ekleme veya güncellemeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca, Hizmetle alakalı olarak Verisign tarafından dönem dönem gönderilecek ve işbu referans ile bu belgeye birleştirilmiş olan tüm yönerge, kural veya ilkelere tabi olacaksınız.

7.2 Hizmette Yapılacak Değişiklikler. Verisign ayrıca herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın, Hizmeti geçici ya da kalıcı olarak kısmen veya tamamen düzenleyebilir veya durdurabilir. Verisign, Hizmetin işlevselliğini güncelleyebilir, Hizmete özellikler ekleyebilir, Hizmetten özellik çıkarabilir, Hizmete yönelik erişim konfigürasyonunu değiştirebilir veya ilgili yazılımı güncelleyebilir. Böyle bir durumda, işbu Hizmet Koşulları, Verisign tarafından daha sonra Hizmete yapılacak her türlü güncelleme, değişiklik ve/veya yükseltmeler için de geçerli olacaktır. Hizmeti, kısmen veya tamamen değiştirdiği, askıya aldığı veya sonlandırdığından dolayı Verisign'ın size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmiş sayılırsınız.

8. Fikri Mülkiyet Hakları. İşbu belgede başka şekilde açıkça ifade edilmedikçe, işbu Hizmet Koşullarındaki hiçbir şey, Hizmet, Verisign İçeriği ve ilgili teknoloji ve fikri mülkiyete dair herhangi bir mülkiyet hakkı veya lisans (dolaylı olarak, estoppel veya başka şekillerde) oluşturmaz. Verisign, (a) Hizmet ve tüm verileri (Hizmet Verileri dahil olmak üzere), içerik, yazılım, fikir, kavram, teknik, yöntem, işlem, yapılandırma ya da Sistemle bağlantılı olarak dışa vurulan, uygulanan, geliştirilen veya sunulan diğer fikri mülkiyet hakları; (b) Hizmetin sağlanmasından ya da işbu Hizmet Koşullarının uygulanmasından dolayı veya bunların bir sonucu olarak gerek tarafınızca gerekse Verisign tarafından oluşturulmuş veya toplanmış her türlü Geri Bildirim, fikir, rapor, öneri, tavsiye, analiz, veri, değerlendirme malzemesi, kayıt, tasarım, buluş, özellik ve işbu Hizmet Koşulları uyarınca oluşturulmuş ya da Hizmetten veya Verisign'ın işburadaki yükümlülüklerini yerine getirmesinden kaynaklanan diğer materyaller, ve (c) Gizli Bilgilere dair tüm Fikri Mülkiyet Hakları, haklar ve menfaatlerin sahibi olacaktır. Hizmete yerleştirilmiş veya Hizmette bulunan herhangi bir fikri mülkiyet, ticari marka veya telif hakkı işaretlerini çıkarmamayı veya yok etmemeyi kabul etmiş sayılırsınız.

9. Yasalara Uygunluk. Hizmeti, işbu Hizmet Koşulları ile Birleşik Devletler veya ikamet ettiğiniz ülkeden teknik bilgi ve Kişisel Verilerin aktarılmasıyla ilgili her türlü kanun dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası kanunlar, kurallar ve düzenlemeler uyarınca kullanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

10. GARANTİ KOŞULLARI VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. HİZMETİ KULLANIMIZIN TAMAMEN SİZİN İNİSİYATİFİNİZDE OLDUĞUNU VE HİZMETİN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUKÇA” SUNULACAĞINI ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ. VERISIGN, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. VERISIGN VE LİSANS VERENLERİ ÖZELLİKLE (A) HİZMETİ KULLANIMINIZIN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI, (B) HİZMETİ KULLANIMIZIN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞINI, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞINI (C) HİZMETİ KULLANARAK ELDE EDECEĞİNİZ HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRU VE GÜVENİLİR OLACAĞINI BEYAN VE GARANTİ ETMEZLER. AYRICA HİZMETİ KULLANARAK İNDİRECEĞİNİZ VEYA DİĞER ŞEKİLLERDE ELDE EDECEĞİNİZ HER TÜRLÜ İÇERİK SİZİN İNİSİYATİFİNİZDE VE TAKDİR YETKİNİZDEDİR; VE SÖZ KONUSU İÇERİĞİN İNDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANACAK ŞEKİLDE SİSTEMİNİZİN YA DA DİĞER CİHAZLARINIZIN GÖRECEĞİ HERHANGİ BİR HASARDAN, VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLU SAYILIRSINIZ. SÖZ KONUSU HÜKÜMLERİN KISITLANDIRILDIĞI YARGI ALANLARI HARİÇ OLMAK ÜZERE, VERISIGN VE YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ORTAKLARI, LİSANS VERENLERİ VE TEDARİKÇİLERİNİN; KAR, İTİBAR, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER MANEVİ KAYIPLAR DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER ÇEŞİT DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLARA (SÖZ KONUSU ZARARLARIN MEYDANA GELME İHTİMALİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSANIZ DAHİ) SİZE KARŞI HERHANGİ BİR SÖZLEŞME İLE, HAKSIZ FİİL, KUSURSUZ SORUMLULUK, İHMAL VEYA HERHANGİ BİR DİĞER YASAL AÇIDAN SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

11. Tazminat. Verisign ve yetkilileri, yöneticileri, paydaşları, yüklenicileri, temsilcileri, çalışanları, lisans verenleri ve vekillerini; makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere Hizmeti kullanımınız ve işbu Hizmet Koşullarını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bununla ilgili olarak üçüncü taraflarca iddia edilecek tüm sorumluluklar, tazminat talepleri, hasarlar, masraf ve giderlere karşı tazmin edeceğinizi ve bunlardan beri kılacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Verisign, masrafları kendisine ait olmak üzere, tarafınızca tazmin edilecek herhangi bir konudaki münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar, ki bu üstlenme durumunda Verisign'a hakkını savunması konusunda her türlü yardımı ve işbirliğini sağlamanız gerekmektedir.

12. Hizmet Verileri. Verisign, Hizmeti sağlamak ve dahili işler ile analiz amaçlarına yönelik olarak Hizmet Verilerini kullanır. Verisign, önceden izninizi alarak kendi müşteri adayı oluşturma ve pazarlama amacı için de Hizmet Verilerini kullanabilir. Verisign, Hizmetin yerine getirilmesinin bir sonucu olarak toplanmış olan Kişisel Verileri üçüncü bir tarafa satmayacak veya dağıtmayacaktır. Verisign’ın size ait (ya da tüzel kişilikseniz kullanıcılarınıza ait) Kişisel Verileri (Kişisel Verilerin dahili aktarımı ve devamlılığıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere) nasıl işlediğine dair daha detaylı bilgi, Verisign’ın Gizlilik Bildirimi’nde belirtilmiştir. Hizmetleri kullanmadan önce lütfen Gizlilik Bildirimimizi dikkatle inceleyin. Tüzel bir kişilikseniz, Veri Koruma Mevzuatı amaçları doğrultusunda, Verisign’ın bireysel kullanıcılarınızla ilgili ve Verisign’a aktarılan ya da sizin, bireysel kullanıcılarınızın ve/veya Verisign tarafından oluşturulan ya da işbu Hizmet Şartları süresince ve bu şartlara uygun olarak Verisign tarafından işlenen tüm Kişisel Verilerin tek Veri Denetçisi olduğunu kabul etmiş ve onaylamış olursunuz. Herhangi bir Kişisel Veriyi bireysel kullanıcılarınız adına Verisign’a aktarmanız durumunda, işbu Hizmet Şartlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerin Verisign’a yasal aktarımını sağlamak için geçerli olan tüm gerekli bildirim ve izinlere sahip olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

13. Geri Bildirim. Verisign, Geri Bildirimlerinizi gönderebileceğiniz ve ilave şart ve koşulların uygulanabileceği bir veya daha fazla ortam ya da forumu kullanımınıza sunabilir. Söz konusu Geri Bildirimlerin (i) başkaları tarafından görüntülenebileceğini, (ii) Verisign'ın kendi takdir yetkisinde olmak üzere herhangi bir zamanda görüntülenebileceği, izlenebileceği ve silinebileceğini, (iii) herhangi bir virüs, solucan, zararlı yazılım, Truva atı ya da herhangi başka bir zararlı veya yok edici içerik barındırmayacağını, (iv) herhangi bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmeyeceğini, (v) spam, makine veya rastgele üretilmiş olmayacağını, (vi) üçüncü taraf sitelerinin trafiğini artırmak veya üçüncü taraf sitelerinin arama motoru sıralamasını iyileştirmek veya diğer yasadışı eylemleri (kimlik avı gibi) gerçekleştirmek veya alıcıları materyalin kaynağı hakkında yanlış yönlendirmek (sahtecilik gibi) için tasarlanmış, etik olmayan veya istenmeyen ticari içerik barındırmayacağını, (vii) pornografi, hakaret veya iftira içermeyeceğini (viii) bireylere veya kuruluşlara karşı tehdit unsuru barındırmayacağını veya şiddeti teşvik etmeyeceğini, (ix) herhangi bir üçüncü tarafın gizlilik veya reklam hakkını ihlal etmeyeceğini ve (x) müstehcen ifadeler barındırmayacağını kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız.

14. Yasaklanmış Kullanım. (a) Hizmeti herhangi bir yasadışı, yetkisiz, hileli veya zararlı amaçlara yönelik kullanamazsınız, (b) Verisign'ın Hizmeti engellemek veya erişimini kısıtlamak için kullanabileceği önlemleri atlatamazsınız veya diğer tarafların Hizmeti kullanması ve ondan faydalanmasına başka şekillerde müdahale edemezsiniz, (c) Hizmeti üçüncü tarafların herhangi bir fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlal etmek için kullanamazsınız. Verisign, herhangi bir suç ya da haksız fiil şüphesi ya da iddiasının soruşturulmasında yasal makamlarla ve/veya üçüncü taraflarla işbirliği yapabilir. Verisign, yürürlükteki yasa, düzenleme, yasal süreç veya devlet kurumu taleplerini karşılamak için gerekli olabileceğine kanaat getirdiğinde her türlü bilgiyi (Kişisel Veriler dahil olmak üzere) ifşa etme veya takdir yetkisi Verisign'da olmak üzere herhangi bir bilgi ya da materyalin kısmen veya tamamen düzenlenmesi, gönderilmesinin reddedilmesi ya da çıkarılması hakkını daima saklı tutar.

15. Vergiler. Hizmetle veya Hizmeti kullanımınızla ilgili olarak herhangi bir devlet kurumu ya da söz konusu kurumun siyasi alt birimi tarafından üzerinize tarh edilecek tüm vergi, harç, ücret ve devlete verilecek her türden ücret (satış, hizmet, kullanım ve katma değer vergileri dahil ancak Verisign'ın brüt gelirleri ya da net kazancına dayalı vergiler hariç olmak üzere) sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

16. İlave Hükümler.
(a) Bildirim. Verisign, işbu Hizmet Koşullarındaki değişikliklere dair olanlar dahil olmak üzere size bildirimler yapabilir. Bu bildirimler Verisign'ın web sitesinde bulunan Verisign Public DNS Hizmeti sayfasındaki bir veya daha fazla ortam ya da forum aracılığıyla gönderilebilir. Bu bildirimler Hizmetin parçası olarak düşünülür.
(b) Bölünebilirlik. İşbu Hizmet Koşullarında yer alan şartların bölünebilir olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir koşul veya hüküm, kısmen ya da tamamen geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, söz konusu koşul veya hüküm işbu Hizmet Koşullarının kalan kısımlarını etkilemez. İşbu Hizmet Koşullarının, uygulanabilir, geçerli ve mümkün olduğunca yürürlükteki kanunla, Tarafların başlangıçtaki niyetleriyle uyumlu olması için gerektiği ölçüde tadil edildiği varsayılacak; ve kalan hüküm ve koşulları tam etkiyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
(c) Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Hizmet Koşullarının, Hizmet'e dair tarafınız ve Verisign arasındaki tüm, komple ve tek anlaşma olduğunu; gerek yazılı gerekse sözlü, daha önce veya eş zamanlı yapılmış gerekse de işbu Hizmet Koşullarının konusuna dair alışkanlık, uygulama, ilke veya teamüllerle belirlenmiş tüm anlaşma ve mutabakatların yerini aldığını kabul etmiş sayılırsınız.
(d) Amir Hukuk. İşbu Hizmet Koşulları ve bunlardan kaynaklanacak ihtilaflar, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaleti kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Taraflar, işbu Hizmet Koşulları uyarınca veya Hizmeti kullanımınızdan kaynaklanan aramızdaki her türlü ihtilafta dava konusunun yalnızca Virginia, Alexandria Bölümü'nün Birleşik Devletler Doğu Bölge Mahkemesine sunulması konusunda mutabık kalmışlardır. İşbu Hizmet Koşulları uyarınca veya Hizmeti kullanımınızdan kaynaklanan aramızdaki her türlü ihtilafta dava konusuna ilişkin olarak Virginia, Alexandria Bölümü'nün Birleşik Devletler Doğu Bölge Mahkemesinde bir karar çıkmaması durumunda konunun Fairfax Bölgesi, Fairfax, Virginia mahkemelerine sunulması konusunda mutabığız. Taraflar, işbu Hizmet Koşulları veya Hizmeti kullanımınızla ilgili olarak açılan davalara dair jürili yargılama haklarından feragat ederler. Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının uygulaması açıkça hariç bırakılmıştır.
(e) Feragat. İşbu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünden feragat edilmesi yazılı olarak yapılmadığı ve Verisign'ın yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece geçerli olmayacaktır. Verisign'ın işbu Hizmet koşulları uyarınca alternatif değil toplu kanun yolları vardır ve herhangi bir ihlale yönelik bir çözüm yolunun seçilmesi diğer çözüm yollarının aranmasını imkansız hale getirmez. Zaman zaman belli dönemlerde bir Tarafın diğer taraftan yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmemesi,ileriki bir dönemde işbu Hizmet Koşullarında yer alan hükümleri yürütme hakkını etkilemeyecektir. Ayrıca herhangi bir ihlalde herhangi bir hakkın kullanılmamış olması, önceki veya sonraki herhangi bir ihlalde herhangi bir haktan feragat edileceği anlamına da gelmez.
(f) Başlıklar. İşbu Hizmet Koşullarında yer alan başlıklar bölümü yalnızca kolaylık sağlaması açısından eklenmiştir ve hiçbir şekilde o bölümün kapsamını tanımlamaz, sınırlamaz, yorumlamaz veya açıklamaz ya da o bölümü herhangi bir şekilde etkilemez.
(g) Mücbir Sebepler. Verisign, işbu koşullar uyarınca üstlendiği yükümlülüklerin (ödeme yükümlülükleri hariç) yerine getirilmesinde deprem, sel, yangın, fırtına, doğal afet, felaket, savaş, terörizm, silahlı çatışma, grev, lokavt, boykot veya Verisign'ın makul kontrolünün ötesinde gerçekleşen diğer olaylardan dolayı yaşanacak herhangi bir ara, kesinti veya gecikmeden sorumlu tutulamaz.

Son Güncelleme: 5 Haziran 2018